University of Bucharest academics in 1916, by their age in 1916 (30 – 70, only for the academics we had available data)

Barbu Dimitrescu (30)

Titulescu N. (34)

Lalescu Traian (34)

Pârvan Vasile (34)

Stoicescu C. Constantin (35)

Plastara George (35)

Aslan G. (35)

Micescu Istrate (35)

Meitani George (37)

Drouhet Charles (37)

Ortiz Ramiro (37)

Dănăilă N. (38)

Davidoglu Anton (40)

Negulescu Dumitru (41)

Tașcă G. (41)

Eugeniu Felix (42)

Mihălcescu Ioan (42)

Mironescu G. G. (42)

Negulescu Paul (42)

Sipsom C-tin (42)

Stănculeanu G. (42)

Țițeica G. (43)

Densușianu Ovid (43)

Teohari A. (43)

Pompeiu D. Dimitrie (43)

Negulescu Petre (44)

Teodorescu Iulian (44)

Popescu Mălăiești I. (44)

Iorga Nicolae (45)

Antonescu Em. (46)

Rădulescu-Pogoneanu I. (46)

Paulescu Nicolae (47)

Burileanu D. (47)

Angelescu C. (47)

Sion V. (47)

Longinescu G. G. (47)

Rădulescu-Motru C. (48)

Mehedinți Simeon (48)

Atanasiu I. (48)

Dragomirescu Mihail (48)

Mândrescu S. (48)

Murnu G. (48)

Herescu P. (48)

Voinov Dimitrie N. (49)

Mrazec Ludovic (49)

Minovici Ștefan (49)

Gerota D. (49)

Gheorghiu N. (49)

Proca G. (49)

Coculescu N. (50)

Zaharia Alexandru (50)

Teodorescu Em. C. (50)

Vlădescu M. (51)

Hurmuzescu Dragomir (51)

Boroianu D. G. (51)

Evolceanu Dimitrie (51)

Nazarie Constantin (51)

Longinescu G. Ștefan (51)

Marinescu G. 52

Bogdan I. (52)

Pangrati Ermil A. (52)

Georgescu M. (52)

Chiricescu C. (53)

Miculescu Constantin (53)

Cantacuzino I. (53)

Nanu-Muscel G. I. (54)

Seulescu M. (55)

Atanasiu Sava (55)

Toma Stelian (56)

Basilescu N. (56)

Obregia Alexandru (56)

Ionnescu Thoma (56)

Thomescu Nicolae (56)

Cireșeanu Badea (57)

Atanasescu Nicolae (58)

Minovici M. (58)

Sihleanu Ștefan (59)

Ștefănescu Sabba (59)

Missir Petre (60)

Tanoviceanu I. (60)

Onciul D. (60)

Bianu Ion (60)

Arion C. (61)

Ursianu Valerian (62)

Dissescu Constantin (62)

Emanuel David (62)

Victor Babeș (62)

Demetrescu Dragomir (64)

Dumitrescu Dragomir (64)

Istrati Constantin (66)

Dimitrescu-Iași Constantin (67)

Stoicescu George (68)

Petrini Paul (69)

Petrini-Galatz Mihail (69)

Demosthene Athanasie (70)

Sources: „Anuarul Universității din București, 1914-1915”, București, 1916; „Anuarul Universității din București 1915/16-1923/24”, București, 1924.

Other such lists can be viewed here:

University of Bucharest academics in 1916, in alphabetical order

University of Bucharest academics in 1916, by year of birth

University of Bucharest academics in 1916, by year of obtaining academic status

University of Bucharest academics in 1916, by age at the time of obtaining academic status

University of Bucharest academics in 1916, declared Members of the Academy