Titlul: „Amfiteatru”.

Subtitlul: „Revistă literară și artistică editată de Uniunea Asociațiilor Studenților din Republica Socialistă România”; „Proletari din toate țările, uniți-vă!”

Numărul 1: ianuarie 1966.

Alte informații: „Tiparul executat la Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”, Piața Scînteii nr. 1, București”.

***

„Odată cu venirea noului an, odată cu începutul unui plan de perspectivă care mobilizează toate forțele creatoare ale întregului popor, se naște astăzi «Amfiteatru», publicație scrisă de tineri, pentru tineri, oglindă a creației literare și artistice a tineretului universitar din Republica Socialistă România.

Apariția revistei noastre este, înainte de toate, corolarul intensificării fără precedent a activității literare studențești, cercurilor de iubitori ai literaturii și artei din institute și facultăți, acele tradiționale, dar atât de tinere, viguroase și efervescent organisme, dinlăuntrul cărora se ivesc necontenit, cresc și se impun atenției opiniei publice adevărate constelații de talente. «Amfiteatru» își propune să ofere în paginile sale un câmp larg de afirmare acestor speranțe vii ale literaturii și artei românești; nu ca o simplă gazdă – deși, desigur, extrem de primitoare – a producțiilor respective, ci, mai ales, ca un îndrumător entuziast și exigent, apropiat și obiectiv, dornic să deschidă, în mod real, în fața prietenilor săi, porțile de aur ale afirmării.

Îndeplinirea acestui deziderat este condiționată de crearea acelor opere literare și artistice mereu mai strâns legate de realitățile acestor timpuri și ale acestui pământ, opere oglindind dinamicele prefacei pe care le cunoaște țara noastră, recolta succeselor obținute prin elanul, hărnicia și talentul întregului popor, sub steagul de luptă al comuniștilor. Avem deplina credință că, aflând aici izvoare inepuizabile de inspirație, hotărâți să afirme cu mijloacele artei ideile și idealurile nobile care guvernează eforturile celor ce muncesc, ucenicii din amfiteatre ai literaturii și artei nu-și vor precupeți strădaniile pentru ca să adauge rânduri vii la cronica sensibilă a României socialiste.

Prin tot ce va întreprinde, «Amfiteatru» își impune ca sarcină de onoare să reflecte profilul tânărului intelectual din epoca noastră, devotat trup și suflet poporului său și la care setea de cultură, aspirația spre frumos, combustia spirituală bogată au ca unică linie de perspectivă servirea cauzei Partidului Comunist Român. Trăiri adânci, capabile să declanșeze uriașe elanuri creatoare, dragostea fierbinte pentru patria socialistă, încrederea în înaintarea României spre culmile civilizației și progresului – iată firul roșu al activității noastre, numitorul comun al celor 16 pagini.

Aprindem astăzi o nouă făclie în concertul de lumini al culturii românești. Fie ca în cercul ei de raze să cuprindem nu numai toate amfiteatrele țării, ci și idealurile generoase ale acelora care, plecând din aceste amfiteatre, vor duce cunoștințele și energia lor clocotitoare spre toate zările patriei”.

Chiar și într-o „revistă literară și artistică” precum „Amfiteatru”, subiecte precum dezvoltarea agriculturii și a industriei figurau în numerele revistei. În cazul de fază, fotografia alb-negru artistică a unui muncitor ce bea apă direct dintr-o găleată, probabil legată la o fântână (cu tractoare în fundal), însoțea în mod nimerit un reportaj din Limpeziș „sat întemeiat la subțioara Buzăului, pe răscrucea vânătă a Bărăganului, aproape de gârle cu papură și țipirig, dar mai aproape de setea vârtoasă a pământului…”

Fețe

Fănuș Neagu. În paginile revistei „Amfiteatru” s-au regăsit articole și interviuri cu mai multe personalități ale lumii literare și artistice românești, în acord cu profilul revistei. Un alt exemplu de personalitate este Camil Petrescu.

Camil Petrescu