Chiricescu, Constantin

(1863-1929)

Decan al Facultății de Teologie în perioada noiembrie 1900-decembrie 1910 și iunie 1919-octombrie 1923

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Patrologie și Istorie a Dogmelor/Istoria Dogmelor/Apologetică și Dogmatică

Născut în Topești, județul Gorj

„Doctrineǐ religióse-morale cuprinsă în întréga Sfîntă Scriptură, cu arătarea locurilor pe carǐ se bazéză fie-care învățătură, «Călăuza Predicatoruluǐ» se prezintă și ca un comentar pe scurt al locurilor respective din Sfînta Scriptură, mai ales că, fórte des se dă în puține cuvinte înțelesul cuprins în mai multe cuvinte ale Biblieǐ.

Citațiunile biblice nu sînt luate numaǐ din cărțile canonice ale Testamentuluǐ Vechiŭ și Nou, ci și din cărți necanonice ale Testamentuluǐ Vechiŭ. Făcând uz și de acestea din urmă, nu încetăm de a le socoti așa cum le socotește Biserica nóstră Ortodoxă de Răsărit, adecă: «aceste cărți se întrebuințéză numaǐ spre îndreptarea năravurilor și spre întărirea credincǐoșilor în credință, ǐar nu spre întărirea dogmelor credințeǐ».

Sursa: Constantin Chiricescu, C. Nazarie, Călăuza predicatorului, București, 1901 și 1902, p. V-VI.

„Definițiunea arheologiei biblice

Prin arheologie, îndeobște, se înțelege descrierea sau vorbirea științifică despre cele privitoare la starea naturală, socială, culturală și religioasă a popoarelor lumei vechi.

Dacă arheologia se ocupă de starea naturală, socială, culturală și religioasă numai a unui popor sau și a mai multor popoare din cele din vechime, se numește arheologie specială.

În acest din urmă caz, dacă arheologia ia în privire popoarele vechi amintite în Biblie, atunci ea se numește arheologie biblică, și face parte din științele cari înlesnesc studiul teologiei exegetice, care are de scop să cerceteze, să cunoască și să expună istoria originei religiunei creștine sau istoria revelațiunei religiunei creștine, în baza Sfintei Scripturi”.

Sursa: Constantin Chiricescu, Arheologia biblică. Alcătuită în vederea programei analitice din 1902 pentru Seminarii, ediția II, București, 1910, p. 5.

Lucrări scrise:

            Chiricescu, Constantin, Despre minune. Characterul supranatural al câtor-va din minunile relatate în cărțile canonice ale Testamentului Nou. Disertație, Bucuresci, 1895.

            Chiricescu, Constantin, Ermeneutica biblică, Bucuresci, 1895.

            Chiricescu, Constantin, Istoria Bisericii Române. Curs, București, 1896.

            Chiricescu, Constantin, Sfântul Apostol Paul după Sfânta Scriptură, București, 1898.

            Chiricescu, Constantin, Ermeneutica biblică, ediția a II-a Bucuresci, 1899.

            Chiricescu, Constantin, Trei instituțiuni bisericești din România, București, 1902.

          Chiricescu, Constantin, Arheologia biblică alcătuită în vederea programei analitice din 1902 pentru seminarii, București, 1903.

            Chiricescu, Constantin, Introducerea în sfintele cărțǐ ale Testamentuluǐ Vechiŭ, alcătuită pentru seminariǐ, București, 1903.

            Chiricescu, Constantin, Omagiu unui Înalt Prelat. De Un prea pios și bun creștin, Bucuresci, 1905.

            Chiricescu, Constantin, Răspuns Prea Sfințitului Atanasie Mironescu Episcopul Râmnicului Noului Severin, București, 1905.

            Chiricescu, Constantin, Privire asupra instituțiunei sinodale în diferite biserici ortodoxe de răsărit, București, 1909.

            Chiricescu, Constantin, Arheologia biblică. Alcătuită în vederea programei analitice din 1902 pentru Seminarii, ediția II, București, 1910.

            Chiricescu, Constantin, Introducere în sfintele cărți ale Testamentului vechiu, ediția a II-a, București, 1911.

            Chiricescu, Constantin, Procesul D-lui Prof. universitar Dr. C. Chiricescu. Apărare rostită de d-sa înaintea comisiunei de judecată la 14, 15 și 17 Iunie 1911, București, 1911.

            Chiricescu, Constantin, Despre Psaltire. Conferință. Reproducere din Revista „Biserica Ortodoxă Română”, București, 1915.

            Chiricescu, Constantin, Arheologia biblică. Alcătuită în vederea programei analitice din 1902 pentru Seminarii, ediția III, București, 1919.

            Chiricescu, Constantin, Bazele unificărei legislative bisericești. Cuvântare, București, 1920.

            Chiricescu, Constantin, Introducere în Sfintele Cărți ale Testamentului Vechiu, ediția III-a, București, 1922.

            Chiricescu, Constantin, Arheologia biblică, ediția IV, București, 1929.

            Chiricescu, Constantin, Adaptation de la Pascalia au calendrier rectifié. Traduction officielle sous les auspices du Ministere des Affaires Etrangères, de M. B. Bratiano, Bucarest, 1925.

            Chiricescu, Constantin, Calendarul nostru nu e schimbat, ci îndreptat, București, 1925.

            Chiricesco, Constantin, Le Comput Pascal (Pascalia) de lÉglise Chrétienne Orthodoxe d’Orient, en conformité avec le Calendrier rectifié. Déféré au Saint Synode de la Sainte Église Autocéphale Orthodoxe Roumaine. Traduction de M. B. Bratiano, Bucarest, 1925.

            Chiricescu, Constantin, Pascalia bisericii creștine ortodoxe de răsărit, în conformitate cu calendarul îndreptat. Referat către sfântul Sinod al Sfintei biserici ortodoxe române, București, 1925.

            Chiricescu, Constantin, Adaptation de la Pascalia au calendrier rectifié. Traduction officielle sous les auspices du Ministere des Affaires Etrangères, de M. B. Bratiano. Édition revue par lauteur, Bucarest, 1926.

            Chiricescu, Constantin, Așezarea Pascaliei în calendarul îndreptat, București, 1926.

            Chiricescu, Constantin, Curs de Patrologie, București, 1928.

            Chiricescu, Constantin, Iconomul C. Nazarie: 20 cuvântări, București, 1900.

            Chiricescu, Constantin, Călăuza Predicătorului, București, 1901, 1902.