Titlul: „Convingeri comuniste”.

Subtitlul: „Organ al Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din Centrul Universitar București”.

Numărul 1: 1974.

Colegiul de redacție: Redactor șef: Ion Hohan. Constantin Buluță, Luminița Comșa, Doru Mihail Cristea (redactor șef-adjunct), Dan Mircea Enescu, Ileana Murgescu, Luminița Pană, George Paraschivescu, Dorin Roman (redactor șef-adjunct), Al. Ronai (secretar general de redacție), Radu Stern, Eug. Șerbănescu, Tudose, Vladimir Tismăneanu. Tehnoredactare: Ion Diaconescu. Prezentare grafică: Călin Popa. Fotografii: I. Ștefan, Ștefan Fay Ștefan.

Adresa redacției: Calea Plevnei, nr. 61, sector 7, camera 9.

***

            „La început de drum”

            „Născută din ideea de a surprinde în paginile sale generosul efort creator, preocupările și pasiunile, problemele și idealurile studențimii, revista «Convingeri comuniste» își propune, la început de drum, să fie o tribună deschisă tuturor studenților din Centrul universitar București, găzduind în paginile ei o problematică variată, tinzând să fie o oglindă fidelă a vieții tumultoase din toate institutele, căminele, cluburile, stadioanele studențești. «Convingeri comuniste» își propune să urmărească cu atenție efortul studenților bucureșteni în activitatea profesională și practică, în acțiunile culturale și sportive de amploare, să sublinieze inițiativele și greutățile asociațiilor noastre, dorește să reliefeze în coordonatele largi ale patriotismului socialist și ale umanismului revoluționar aspirațiile și idealurile proprii studențimii.

            «Convingeri comuniste» va reflecta preocupările largi, politice, ideologice, morale, culturale și științifice ale tuturor studenților bucureșteni.

            Așa cum o arată și titlul revista va da expresie dragostei fierbinți a studenților din București față de patria noastră socialistă, față de realizările oamenilor muncii, față de înțeleapta politică a Partidului Comunist Român în frunte cu conducătorul său iubit, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

            Reliefând elanul tineresc, pasiunea avântată pentru studiu și muncă a studențimii, «Convingeri comuniste» urmărește să fie o revistă tinerească, de înaltă ținută politică și morală, așa cum este însuși tineretul nostru universitar.

            «Convingeri comuniste»”.

Sursa: „Convingeri comuniste”, nr. 1/1974, p. 1.

***

            „Revista «Convingeri comuniste» a apărut dintr-o nevoie obiectivă a studențimii bucureștene, aceea de a-și face cunoscute realizările, proiectele și problemele legate de procesul educației prin muncă și pentru muncă, idealurile sale politice și aspirațiile sociale.

            «Convingeri comuniste» va trebui să fie o revistă militantă, o revistă a convingerilor tineretului studios, reprezentând atitudinea deschisă, angajată față de marile probleme și realizări ale societății noastre socialiste, față de propriile probleme.

            Propunându-și să sublinieze generosul efort creator, activitatea laborioasă, maturitatea politică și ideologică a studenților din Capitală, revista CUASCB va trebui totodată să fie și un mijloc activ de eradicarea unor neajunsuri și lipsuri în activitatea profesională, politică și culturală, un for deschis dezbaterilor vii asupra problemelor asociațiilor studențești bucureștene, asupra posibilităților și mijloacelor de îndeplinire optimă a programului de perfecționare largă a învățământului.

            Revista trebuie să contribuie la formarea politică și ideologică a tinerei generații din institute și facultăți, stimulând prin exemple concrete, propunându-și atitudini, supunând discuției probleme de interes larg, acceptând critic puncte de vedere și sugestii de dezbatere. Reliefând principiile educației pentru muncă, nevoia unei mai mari integrări sociale a tineretului, «Convingeri comuniste» va fi deschisă preocupărilor în toate direcțiile, aspirațiilor de pace și colaborare pentru care militează cu spirit partinic, studențimea.

            Comitetul de partid al Centrului Universitar București va spirjini revista în activitatea sa pe toate tărâmurile, urându-i, la început de drum: Mult succes!

Conf. univ. Augustin Gârbea, prim-secretar al Comitetului P.C.R. al Centrului Universitar București”.

Sursa: „Convingeri comuniste”, nr. 1/1974, p. 1.

Echipa de rugby a Clubului Sportul Studențesc

O imagine mai rară de propagandă cu Nicolae Ceaușescu care era însoțită de un text, reluând o cuvântare a sa. Este o fotografie mai rară pentru că, deobicei, dictatorul nu apărea râzând în acest gen de poze, ci era „serios”. Cu pozele dictatorului este însă o poveste și mai lungă, pentru că la un moment dat, în preferințele sale a fost enunțată și cum trebuie să apară chipul său (oarecum din profil, astfel încât să se poată vedea ambele urechi și nu doar una – astfel încât să nu se spună despre el „că era într-o ureche”, se subînțelege, nu tocmai cel mai bun compliment de adresat unui dictator). Poate că acum suntem amuzați de astfel de detalii, dar atunci ele puteau avea efecte nedorite. Reprezentarea fotografică obsesivă a dictatorului, inclusiv în revistele publicate în învățământul superior, făcea parte din cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu.

Casa de cultură a studenților „Grigore Preoteasa” București. Preoteasa a fost un ziarist și politician comunist decedat într-un tragic accident de avion.

O clădire nouă a Academiei de Studii Economice, cunoscută astăzi sub numele Mihai Eminescu și aflată pe Bd. Dacia

În timpul perioadei comuniste, manifestațiile de susținere ale regimului politic și ale dictatorului erau cu prezență obligatorie. Pe pancartă era scris și un mesaj din partea „studențimii bucureștene” și ce anume „îmbrățișează” ea.

Practica studențească într-un atelier

***

„Informatica printre studenți

Este deja cunoscut rolul pe care informatica l-a avut și-l are în revoluția tehnico-științifică contemporană. Am putea compara fără teama de a greși progresul pe care introducerea calculatorului l-a produs în prelucrarea informației, cu cel pe care tiparul l-a avut în răspândirea ei. Posibilitatea de a folosi unealta uluitoare care este ordinatorul electronic oferă orizonturi și perspective nebănuite. Modelând și analizând procese dintre cele mai complexe de la șirul de reacții enzimatice din procesele vieții la fenomene economico-sociale, de la zboruri interplanetare până la structuri poetice și muzicale există o infinitate de domenii în care metodele și tehnicile de calcul automat pot săvârși o veritabilă revoluție. Așa cum spunea regretatul acad. Moisil, «informatica nu este numai o știință în sine, ci mai ales o știință pentru alte științe, un mod nou de a privi lumea fenomenală».

Studenții au fost și până acum receptivi la inițiativele legate de informatică, o știință care, în România, are vârsta celor mai mulți dintre noi. Astfel, cursurile de programare organizate la Arte Plastice, Medicină, Filozofie, s-au bucurat de o largă audiență. În toamna anului trecut a avut loc Simpozionul «Informatica în contextul revoluției tehnico-științifice contemporane» organizat de comisia profesională a CUASCB la care s-au prezentat un însemnat număr de lucrări științifice studențești, având ca trăsătură comună aplicații ale calculatoarelor.

«Optimizarea pierderilor prin șoc la intrarea în paletele turbinelor cu aburi» (Dan Săveanu – energetică IV și Lucian Spiridon – matematică III), «Jurimetrie – informatică juridică» (Calude Cristian – matematică III), «Un model matematic al inteligenței și implicații practice ale acestuia» (realizat de un grup de studenți ai anului III Medicină generală, «Compoziție muzicală cu calculatorul» (Aprahmanian Manuela – matematică III). «Analize pe calculator a unor tipuri de experimente sociologice» (Lisievici Petru – filozofie III și Fey Istvan – automatică III), au fost numai unele dintre lucrările interesante pentru reprezentanții unor instituții prezente la simpozion, care au făcut propuneri de contractări. Venind în întâmpinarea acestor preocupări și a indicațiilor de partid cu privire la introducerea mijloacelor moderne de calcul în cele mai diverse domenii de activitate, Consiliul UASC din Centrul Universitar București, sprijinând inițiativa unui grup entuziast de studenți a înființat în cadrul CSSCP – Centrul studenților de studii, cercetări și proiectare – Filiala de cercetări interdisciplinare de informatică. Aceasta își propune să contribuie la dezvoltarea informaticii românești prin introducerea calculatoarelor în diverse domenii de activitate productivă și în cercetare, prin formarea deprinderilor de lucru cu calculatorul la studenții din facultăți cu profile cât mai diverse, facilitând realizări de lucrări cu caracter interdisciplinar. Inițiativa de azi își va găsi răsunetul meritat în institutele și facultățile din centrul nostru universitar, va primi o entuziastă adeziune și o largă participare.

Florin Tudose”.

Sursa: „Convingeri comuniste”, nr. 1/1974, p. 16.