Prin Decretul nr. 256 din 6 iulie 1979, în cadrul Universității din București a fost înființat Institutul de Tracologie. Din 2003, institutul devenit între timp Institutul Național de Tracologie a fost trecut în subordinea Academiei Române la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”.

 

„Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1
Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se înființează, pe lângă Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității din București, Institutul de tracologie, cu sediul în municipiul București.
Art. 2
Institutul de tracologie are obiect de activitate coordonarea unitară a cercetărilor multidisciplinare în domeniul studiilor traco-geto-dace și valorificarea în scopuri științifice și educative a acestora; popularizarea pe plan internațional a rezultatelor cercetărilor din domeniul tracologiei și organizarea de manifestări științifice interne și internaționale de profil; sprijinirea activității științifice a facultăților, muzeelor, și altor instituţii de profil, a activității de restaurare și conservare a monumentelor traco-geto-dace și a pregătirii cadrelor de specialiști în domeniul tracologiei; popularizarea cunoştinţelor despre traco-geto-daci în rândul maselor.
Pentru valorificarea cercetărilor efectuate, institutul editează publicația semestriala «Buletinul Institutului de tracologie».
Activitatea institutului se desfãşoară pe baza unui program aprobat de Prezidiul Academiei de Știinţe Sociale și Politice, împreunã cu Ministerul Educației și Învățământului.
În îndeplinirea atribuțiilor sale, Institutul de tracologie colaborează cu instituții de cercetare și învățământ, precum și cu alte organe de stat.
Art. 3
Institutul de tracologie are ca membrii: cercetători științifici, cadre didactice, specialiști din domeniul arheologiei, istoriei, lingvisticii, artei, etnografiei, muzeografi încadrați în munca în institute de cercetare, de învățământ și în alte instituții social-culturale, precum și alți oameni ai muncii.
Membrii Institutului de tracologie sunt desemnați, în aceasta calitate, de Prezidentul Academiei de Științe Sociale și Politice și Ministerul Educației și Învățământului, cu acordul unităților în care îți desfășoară activitatea.
Organul de conducere colectivă al institutului este consiliul științific, format din președinte, vicepreședinți, secretari și membrii, numiți de Prezidiul Academiei de Științe Sociale și Politice împreună cu Ministerul Educației și Învățământului. Președintele, care, este, de regulă și directorul institutului, vicepreședinții și secretarii alcătuiesc biroul consiliului, care asigură conducerea operativă.
Consiliul științific prezintă dări de seamă anuale în fața adunării generale a membrilor institutului.
Art. 4
Institutul de tracologie are filiale, cu sediul în municipiile Cluj-Napoca și Iaşi. Filialele sunt conduse de un colectiv format din 3-5 membrii numiți de consiliul științific al Institutului de tracologie.
Președinte al filialei este unul dintre vicepreședinții consiliului științific al institutului.
Pe măsura dezvoltării activității de cercetare a institutului se pot înființa, cu aprobarea Prezidiului Academiei de Științe Sociale și Politice și a Ministerului Educaţiei și Învățământului și alte filiale.
Art. 5
Cheltuielile necesare desfășurării activității Institutului de tracologie se suportă de Ministerul Educației și Învățământului.

Nicolae Ceaușescu

Preşedintele Consiliului de Stat”.

Sursa: Arhiva Universității din București, dosar Diverse/1990, nenumerotat.