Grecescu Dimitrie

(1841-1910)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București

Grădină Botanică se numesce localitatea care conține uă colecțiune de plante viĭ numite și așeḑate cu metodă, éră scopul sĕŭ este de a servi la facilitarea și respândirea studiilor și a cunoscințelor de plante.

Acéstă instituțiune de învĕțămȇnt practic este opera timpilor modernĭ, mulțămĭtă progreselor și serviciilor însemnate ce sciințele naturale aŭ adus cultureĭ acestor societățĭ.

Studiul plantelor, la început simțit numaĭ în ramura medicală și mărginit abia în câte-va speciĭ, cunoscute numaĭ în unele țĕrĭ europeane care legănaŭ sciințele, deveni maĭ important prin introducerea de nouĭ speciĭ descoperite în continentele depărtate, speciĭ în care maĭ utilĭ ca în cel cunoscuțĭ în continentul nostru. Aceste circumstanțe deschiseră botanicei uă nouă eră prin cultura și propagațiunea plantelor medicale, industriale, economice și ornamentale, care contribuesc la sănĕtatea, înavuțirea și plăcerea omenireĭ. De aci urmă necesitatea unor studiĭ maĭ întinse și maĭ aprofundate asupra plantelor, de aci, ḑicem, se simți și necesitatea de a cultiva un mare numĕr de stirpe vegetale într’uă localitate specială care, pe lángă avantagiul învĕțămȇntuluĭ, să pótă servi utiluluĭ și frumosuluĭ”.

Sursa: D. Grecescu, Catalogul plantelor cultivate în Grădina Botanică din București în cursul anilor 1870 până la 1875, București, 1876, p. 1, 2.