În anul 2001, apărea cel mai probabil prima publicație a Universității din București inițiată în secolul XXI: „Buletin Informativ” (Universitatea din București). Revista reprezenta principalul rezultat al nou înființatului, la acea vreme, Biroul de Relații Publice al Universității din București. Reproducem atât textul care cuprinde gândurile și ideile principale care au stat la baza publicării acestei reviste (circulația informației în mod eficient și menținerea unui bun nivel de comunicare în interiorul Universității din București), cât și mesajul rectorului de atunci al Universității din București, prof. univ. dr. Ioan Mihăilescu.

          „Printre scopurile ce și-a propus «Asociația Licențiaților și Studenților Secției pedagogice universitare», prin statutul său – art. 4, al. e – este și editarea unui buletin anual.

            Apariția prezentului buletin era așteptată prin urmare chiar din toamna trecută, când se împlinise primul an de existență a Asociației.

            Greutățile inerente oricărui început, ne-au împiedicat însă de a traduce în fapt, la timp, acest deziderat statutar.

            Sperăm că’n viitor, apariția Buletinelor Asociației noastre nu va mai suferi nicio întârziere, și mai ales nădăjduim să le adăugăm pe lângă nota informatoare – cum ne-am propus prin prezentul – și pe aceea de organe de propagandă și de luptă, pentru susținerea dreptului învățătorimii, la cultura universitară.

            Pentru că ținem să se știe, că noi cei care am putut pătrunde în universitate prin poarta atât de zgârcit deschisă nu vom înceta niciun moment lupta, fie singuri, fie alături de alții, până când nu se vor satisface în întregime aspirațiile idealiste pentru cultură academică ale tuturor membrilor corpului didactic primar.

            Numai așa și numai atunci vom avea dreptul să ne simțim pe deplin mulțumiți!

            În buletinul de față, în partea I-a, publicăm articolul intitulat: «Rolul secției pedagogice universitare în opera de propășire a culturii naționale» pe care iubitul și respectatul nostru Director, D-l Profesor G. G. Antonescu, ni l-a pus la dispoziție cu amabilitatea ce-l caracterizează.

            Îi mulțumim încă o dată și pe această cale și-l asigurăm că munca, priceperea, devotamentului și mai presus de toate sufletul ce Domnia-Sa a pus în lupta de înființare a secției pedagogice universitare, i-au creat dreptul la recunoștința noastră veșnică.

            Spunînd acestea despre Domnia-Sa, nu putem să nu subliniem cu această ocaziune și omagiul ce datorăm tuturor domnilor Profesori ai secției pedagogice, cari, înțelegând să colaboreze cu Directorul acestei instituții, au dovedit o deosebită simpatie pentru cultura învățătorilor în genere, socotind că acest scop trebuie ridicat la adevăratul prestigiu, pentru a împlini cu succes rostul său în viața școlii primare și secundare.

            Tot în partea I-a a buletinului, publicăm și legea și regulamentul secției pedagogice, precum și alte câteva date, din care se pot vedea primele manifestațiuni ale acestei instituții de cultură superioară.

            În partea a II-a, facem o dare de seamă despre activitatea Asociației noastre, de la înființare și până astăzi, completând-o cu statutul și regulamentul respectiv.

            Iar în partea a III-a, publicăm câteva din lucrările de seminar ale studenților secției pedagogice.

            Fie ca această primă manifestare oficială a Asociației noastre să stimuleze la muncă pe toți membrii ei și să lumineze calea de urmat tuturor acelora ce aspiră să-și încălzească sufletul la idealurile ce se făuresc și se cultivă în amvonul templelor de cultură înaltă.

            Marin O. Stan

            Președintele Asociației Licențiaților și Studenților secției pedagogice universitare.

            București, 15 iunie 1930”.

Sursa: „Învățătorul și Universitatea”, nr. 1, iunie 1930, pp. 3, 4.