Titlul: „Opinia studențească”.

Subtitlul:„Revistă politică, socială, culturală editată de C.U.A.S.C. Iași”.

Numărul 1: aprilie 1969.

***

„Telegramă Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar General al P.C.R., Președintele Republicii Socialiste România”

            „Iubite tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU,

            Studenții comuniști din Iași, alături de întregul popor, au primit cu deosebit entuziasm și mândrie patriotică hotărârile Plenarei C.C. al P.C.R. și Sesiunii Marii Adunări Naționale, privind alegerea dumnevoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste România, eveniment înscris cu litere de aur în istoria poporului român.

            La primul număr al revistei noastre, exprimăm puternicele sentimente de dragoste, stimă și prețuire pe care noi, studenții ieșeni, le nutrim față de distinsa dumneavoastră personalitate, de al cărei nume sunt legate mărețele înfăptuiri pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, prestigiul recunoscut al României de azi în lume.

            Dumneavoastră, stimate tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU, reprezentanți pentru noi un model de Om în cel mai nobil sens al cuvântului, de conducător și patriot, care trăiește pentru binele și fericirea poporului său, pentru triumful cauzei socialismului și a păcii în lume.

            Vă mulțumim, cu acest prilej, pentru condițiile de studiu, pentru perspectivele create muncii noastre de ridicare pe noi culmi a României, și vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort în această muncă și că vom sluji cu devotament întotdeauna interesele partidului și ale patriei”.

            Sursa: „Opinia studențească”, nr. 1, aprilie 1974, p. 1.

***

            „Profesiune de credință”.

            „Apărută într-un climat de puternică efervescență politică, economică și culturală, de afirmare plenară a multiplelor potențe umane ce hrănesc ascensiunea societății nostre socialiste, revista «Opinia studențească» pleacă la drum hotărâtă să reflecte dinamic și activ coordonatele majore pe care se înscrie activitatea noastră.

            Vom contura, în ce are ea esențial, opinia noastră față de toate evenimentele ce ne traversează epoca, față de toate aspectele contemporane care vizează, direct sau prin consecințe, destinul nostru spiritual și politic. Mai mult, ne propunem să contribuim direct la formarea unui autentic și matur spirit de opinie, în viziunea unei mai largi și eficiente prezențe studențești în viața social-politică a centrului nostru universitar, a țării. Spiritul militant și combativ cerut de Secretarul General al partidului nostru fiecărui cetățean, fizionomia spirituală revoluționară, romantică în sensul curajului de a privi deschis viitorul și mai ales de a contribui concret la conturarea lui sunt trăsături ce caracterizează nu doar indivizi, ci grupuri largi, generații, o națiune întreagă. Promitem ca, o dată ajunși în producție, anii de incandescente căutări petrecuți aici să-și spună cuvântul. Vrem să explorăm și să aducem la lumină comorile vârstei să ne găsim, generație de generație, nu numai într-un climat social tot mai demn de condiția omului, ci și pe noi înșine tot mai demni de un astfel de climat.

            «Opinia studențească» va promova, în cel mai înalt grad, spiritul creator, atitudinile și opiniile menite să ducă la permanenta perfecționare a cadrelor de pregătire profesional-politică și culturală. Cu sprijinul unui cerc, pe care-l dorim tot mai larg, de colaboratori, cu ajutorul organizațiilor de partid și al Consiliilor Asociațiilor Studenților Comuniști, ne angajăm să operăm investigații profunde în resorturile intime ale activității noastre, să încredințăm tiparului ideile și concluziile, propunerile și opiniile sugerate de problemele mediului studențesc. În aceeași măsură vom lua o atitudine hotărâtă împotriva acelor manifestări și tendințe ce nu onorează condiția studențească, climatul moral în care trăim. Concomitent, ne vom strădui să promovăm preocupările și talentele majore, să creăm posibilități de afirmare realizărilor autentice ale colegilor noștri cei mai înzestrați. Paginile dedicate cercetării științifice studențești, creaților literar-artistice, valorificării ideilor teoretice și tehnice de orice fel sunt menite, astfel, nu numai să ne definească mai bine în ochii noștri și ai altora, ci să și devină o consfințire publică a lucrurilor cu care ne putem mândri pe dreptate.

            Definită astfel, în intenția redactorilor ei, nu doar ca un mijloc de informare cu caracter intern, ci ca o revistă studențească ce are dintru început vocația deschiderii, proprie climatului spiritual pe care-l reprezintă. «Opinia studențească» se dorește un instrument de seamă al promovării, perfecționării și împlinirii spiritualității universitare ieșene. Căci, deși suntem dedicați unor specializări diferite sau poate tocmai de aceea, alcătuim la urma urmei o mare familie studențească și dăm făptură unui profil spiritual specific. Putem și dorim ca, prin intermediul acestor pagini ce poartă un titlu atât de grăitor, să cunoaștem mai bine, să fim cunoscuți mai bine, să ne cunoaștem mai bine”.

            Sursa: „Opinia studențească”, nr. 1, aprilie 1974, p. 2.

Un profil al Palatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Zootehnie și Medicină Veterinară (a Institutului Agronomic din Iași)

Centrul de Calcul al Universității ieșene