La 25 martie 1883, profesorii Constantin Erbiceanu și Dragomir Demetrescu au pus bazele unei reviste ecleziastice săptămânale: „Revista Teologică”. La momentul respectiv, cei doi erau profesori de teologie la Seminarul Socola, dar odată cu înființarea Facultății de Teologie în București, ei au devenit profesori la această facultate (în anul 1890 Facultatea de Teologie a fost recunoscută oficial prin lege și a intrat în structura Universității din București). Erbiceanu a fost profesor la Catedra de Drept Bisericesc, iar Demetrescu a condus succesiv destinele catedrelor de Istoria Bisericească Universală/Istoria Bisericească Universală și Patrologie/Exegeza Noului Testament, Introducerea în Cărțile Noului Testament, Ermeneutica (ermineutica) Biblică și Gramatica Idiomului Grec. Un alt element comun al celor doi profesori universitari este faptul că au fost și decani ai acestei facultăți, Erbiceanu între anii 1896 și 1900, iar Demetrescu în perioada 1915-1919.

În primul număr al Revistei Teologice a fost menționată necesitatea apariției acestei publicații: „organ de publicitate cu caracter eminaminte religios, avênd de divisă și scop de a apăra, propaga și face cunoscut, in biserica și statul Romàn, ideile, adevĕrat religioase, avênd de basă in cercetarea, examinarea și expunerea lor, Sănta scriptură și tradițiunea bisericei cu așezămintele și instituțiunele seale canonice; tratându-le prin urmare după adevĕratul lor caracter creștin și ortodoxŭ, tinḑĕnd prin respăndirea și cunoștința lor, a consolida biserica română pe baza așezămintelor strămoșești, și in vedere cu actualitatea și cu cerințele timpului, a contribui prin luminile sale, pe deoparte la edificarea adevĕratelor principii sănĕtoase, iar pe de alta la consolidarea, organisarea și inflorirea ei, ca se represinte adevĕrata biserică creștină ortodoxă in statul Român ca ea astfel să contribue ca unul dintre cei mai puternici factori la mărirea, prosperitatea și inălțarea națiunei și a statului Român”.

Tot ceea ce se dorea a fi realizat prin publicarea revistei era „in interesul religiunei și a bisericei, și nici de cum acomodându-le cu interesele particulare sau sacrificând caracterul lor, la individualități personale, evitând ast fel ori ce personalitate”, pentru „binele bisericei, progresul și edificațiunea morală a societăței”.

Pentru a realiza scopul propus, „Revista Teologică” urma să trateze șapte aspecte principale, pe care le reluăm aici întocmai cum au fost menționate în publicație:

„a) Apologia creștinismului și moralei sale, prin esaminarea invĕțăturilor celor mai principale din sânta scriptură și in special din N. Așezămînt, cele ce se leagă cu scopul amintit, pe care «Revista Teologică» îl urmărește, combătând doctrinele anti-creștine și falșe, ce voesc a se insinua în societatea română. Aceste invĕțături le va face cunoscute, atât prin disertațiuni examinândŭ și arătând foloasele lor pentru edificațiunea morală a tuturor; cât și prin esplicațiuni istorice și critice, arătând adevĕratul caracter al lor, la care va avea de basă tradițiunea bisericei cu celebrele comentarii ale părinților bisericei, usând și de ințeleptele și plinele de erudițiune comentarii ale scriitorilor moderni, care s’au ocupat cu S-ta scriptură.

b) «Revista Teologică» se va ocupa cu cestiuni dogmatice și morale, și in genere cu cestiuni ce aparțin domeniului Teologiei, și privesc la consolidarea și edificarea principiilor religiunei creștine, pe care se constitue adevĕrata biserică a lui Is. Christos, și in tractarea lor, nu va uita baza lor fondamentală amintită mai sus, și scopul pe care ea îl urmărește, adecă interesele religioase naționale, ridicarea și prosperitatea bisericei române in statul Român.

c) «Revista Teologică» tinḑĕnd la edificațiunea morală a tuturor și dorind ca această edificațiune se fie adevĕrată edificațiune morală, creștinească, și ca toți se cunoaștem care este chemarea noastră, ce profesămŭ pentru a noastră mântuire și dobândirea vieței eterne, va esplica atât evangeliile și apostolul de preste tot anul, care tind la acest scop, cât și alte adevĕruri, instituțiuni a bisericei și mistere care de asemenea la acesta conlucră și acolo tind.

d) Se va ocupa și cu cestiunele de administrațiune eclesiastică, și tot-deauna va propune imbunătățirile ce trebuesc introduse, insă acestea tot-deauna pe bazele constituțiunei bisericei creștine ortodoxe, in paralel cu necesitățile timpului, a neamului nostru și a bisericei.

e) Se va ocupa «Revista Teologică» și cu cestiunile de actualitate care privesc biserica noastră Română, atât cu ideile ce vor a paraliza prosperarea ei, cât și cu cestiunile ce privesc demnitatea și apărarea drepturilor sale; și față cu toate acestea, pe deoparte, va arăta invețătura cea sănătoasă a bisericei, ideile adevĕrat creștine și edificatorii, iar pe de alta va susține drepturile și demnitatea sea, pe baze biblice, istorice și canonice.

f) Tot cu privire la actualitate, «Revista Teologică» se va ocupa de tot ce contribue la ridicarea demnităței bisericei, cum instrucțiunea clerului și altele ca biserica să fie pusă in posițiune de a’și putea atinge scopul și misiunea ce o are ca instituțiune in stat; și cu privire la aceasta, va propune ori ce imbunătățire va crede că ar trebui să fie luată pentru atingerea scopului ei, și ca aceia ce represintă biserica să fie adevĕrați representanți ai ei, și să o poată in adevĕr cu demnitate representa și conduce spre realisarea scopului ce ea îl urmărește.

g) În fine, «Revista Teologică» va tracta ori ce cestiune cu privire la religiune, conform caracterului sĕŭ de organ eminamente religios”.

Sursa: „Revista Teologică”, nr. 1 din 25 martie 1883, pp. 3-5.