Reforma învățământului începută în anul 1948 (prin Decretul Ministerului Învățământului Public nr. 175 din 3 august 1948 pentru reforma învățământului) a influențat inclusiv sistemul de notare a actului educațional în învățământului superior (și nu numai), chiar dacă pentru o perioadă scurtă de timp. Astfel între anii 1952 și 1957, notarea studenților s-a realizat prin intermediul calificativelor (foarte bine, bine, suficient, insuficient), înlocuind vechea modalitate de apreciere a rezultatelor la învățătură, care până atunci se realizase cu note de la 1 la 10 (în perioada interbelică a fost folosit și sistemul de notare cu bile albe, negre și roșii).

            Reproducem mai jos trei documente importante privind sistemul de notare cu calificative în perioada 1952-1957.

            Primul document este Hotărârea Consiliului de Miniștri de introducere a calificativelor în 1952. Pentru că reprezenta o noutate în sistemul de învățământ, măsura prevăzută în actul legislativ a fost însoțită și de un set de intrucțiuni care reglementa modul de acordare a calificativelor (Documentul nr. 2). Instrucțiunile au fost elaborate de Comitetul pentru Învățământul Superior, entitate care reglementa sistemul de învățământ superior din acea perioadă.

            În aceste instrucțiuni erau cuprinse și câteva criterii drept ghid pentru a acorda noile calificative. Foarte important era faptul că se menționa, ca punte de legătură cu situația anterioară, și corespondența fiecărei note de la 1 la 10 cu cele patru calificative introduse. Astfel, notele 1, 2, 3 și 4 corespundeau calificativului «insuficient», notele 5 și 6 calificativului «suficient», notele 7 și 8 celui de «bine» și în fine, notele 9 și 10 calificativului «foarte bine».

            În anul 1957, prin Hotărârea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române cu privire la îmbunătățirea învățământului superior nr. 1003 din 25 iunie 1957, a fost reinstitut sistemul de notare cu note de la 1 la 10 (Documentul nr. 3).

Documentul nr. 1: Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1795 din 16 septembrie 1952 privind sistemul de notare a elevilor și studenților în unitățile de învățământ

„Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1795 din 16 septembrie 1952 privind sistemul de notare a elevilor și studenților în unitățile de învățământ

Consiliu de Miniștri al Republicii Populare Române hotărăște:

Art. 1. – Se introduce, începând cu anul școlar 1952/1953, sistemul cifric de notare a elevilor la învățătură și purtare, de la 1 la 5, în locul actualului sistem de notare de la 1 la 10, în școlile din sistemul Ministerul Învățământului Public a școlilor din sistemul Direcției Generale a Rezervelor de Muncă și în școlile profesionale din sistemul diferitelor ministere și instituții.

Art. 2. – În școlile medii tehnice, în universități și institute de învățământ superior se introduce sistemul de notarea elevilor și studenților prin calificativele: foarte bine, bine, suficient, insuficient, începând din anul școlar 1952/1953.

Sistemul de notare de la 1 la 10 se desființează.

Art. 3. – Ministerul Învățământului Public, Comitetul pentru Învățământul Superior și Direcția Generală a Rezervelor de Muncă vor întocmi norme și instrucțiuni pentru asigurarea aplicării prezentei hotărâri”.

Sursa: Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1795 din 16 septembrie 1952 privind sistemul de notare a elevilor și studenților în unitățile de învățământ, în „Colecţie de legi, decrete, hotărîri şi decizii”, iulie-septembrie 1952, p. 318.

Documentul nr. 2: Instrucțiuni privind sistemul de notare a studenților în instituțiile de învățământ superior

„Comitetul pentru Învățământul Superior de pe lângă Consiliul de Miniștri

Cabinetul Președintelui

Nr. 2328/1952

Instrucțiuni privind sistemul de notare a studenților în instituțiile de învățământ superior

Începând din acest an școlar în universități și instituții de învățământ superior se introduce pentru aprecierea cunoștințelor studenților sistemul de notare prin calificativele:

– foarte bine

– bine

– suficient

– insuficient

Odată cu introducerea acestui sistem se desființează notarea de la 1 la 10.

Calificativul de bază se dă studenților la examen, în urma răspunsurilor date la întrebările cuprinse în biletul de examen. Răspunsurile date la întrebările suplimentare pot servi la precizarea notei. Trebui să se țină seama că uneori factori neprăvăzuți pot denatura o justă apreciere a studentului și pentru a elimina elementul «întâmplare» din nota de examen, la stabilirea notei definitive se va ține seama de activitatea studenților din timpul anului școlar. În cazul unei activități foarte bune a studentului în timpul anului se va ține seama la darea calificativului, iar în cazul unei activități mediocre sau chiar insuficiente în timpul anului și răspunsuri foarte bune la examen, trebuie să se pună întrebări suplimentare pentru a se verifica profunzimea cunoștințelor.

Pentru a putea face o apreciere cât mai justă și unitară a cunoștințelor studenților, vă rugăm să țineți seama de următoarele:

1) Calificativul «foarte bine» se va da studenților care posedă în întregime toată materia prevăzută de programul de curs, pe care o înțeleg foarte bine și și-au însușit-o temeinic. La întrebările puse (în cadrul programei) dau răspunsuri juste, clare și sigure. La diferite teme sau lucrări practice știu să aplice independent cunoștințele dobândite. În răspunsurile orale și în lucrările scrise au un stil clar și o formă impecabilă. În timpul anului școlar au o activitate foarte bună.

2) Calificativul «bine» vor primi studenții care cunosc întreaga materie cerută de programul în curs, pe care au înțeles-o și și-au însușit-o. La întrebările puse (în cadrul programei) răspuns fără dificultate, cu lipsuri neprincipiale, știu să aplice cunoștințele căpătate la lucrările practice și la teme. La lucrările scrise au stil clar și fac greșeli neînsemnate. În timpul anului studentul are o activitate mulțumitoare.

3) Calificativul «suficient» vor primi studenții care dovedesc cunoașterea problemelor de bază din programul de curs. La aplicarea cunoștințelor în practică întâmpină dificultăți pe care le pot înlătura cu ajutorul examinatorului. În răspunsurile orale și la lucrările scrise fac unele greșeli și nu au un stil destul de clar în expunere. În cursul anului studentul are o activitate mediocră sau nesatisfăcătoare.

Calificativul suficient se dă și în cazul când nivelul general al răspunsului studentului corespunde acestui calificativ cu toate că unele răspunsuri separate au fost bune și chiar foarte bune sau în cazurile când studentul a făcut o greșeală principială la una din întrebările din bilet sau la rezolvarea problemei; însă toate celelalte răspunsuri au fost bune sau foarte bune.

4) Cu nota «insuficient» vor fi notați studenții care nu cunosc o parte din materie sau care dovedesc o completă necunoaștere a materiei prevăzute în program și răspuns nesigur chiar și când sunt ajutați cu întrebări suplimentare. În lucrările scrise fac greșeli numeroase de formă și de fond.

***

Odată cu introducerea noului sistem de notare se desființează lucrările scrise de examen la materiile la care sunt lucrări practice sau laborator. La aceste materii studenții vor fi examinați numai oral, iar pentru laborator se vor da colocvii. La materiile la care se dă lucrare scrisă se va da un singur calificativ care va cuprinde atât proba scrisă, cât și cea orală.

Vă rugăm să țineți seama că examinatorul nu trebuie să pună notă care să reprezinte o medie a notelor obținute la examen și a notelor obținute din timpul anului. De asemenea, nota se pune după calitatea răspunsului neputând fi influențată de notele altor materii.

Calificativele pe care le primesc studenții nu constitue un secret și vor fi comunicate studenților imediat  după ce au fost ascultați la colocviu sau examen. Examinatorul este obligat să treacă calificativul în carnetul de student imediat după ce studentul a fost ascultat. Calificativul «insuficient» nu se va trece în carnet.

De asemenea, pentru ca probele de control să aibă eficacitate, fiecare student trebuie să știe calificativul primit în cel mult o săptămână de la data când s-a dat proba de control.

***

Odată cu introducerea calificativelor se interzice întrebuințarea altor notații decât cele patru calificative de mai sus și se va pune capăt practicii vechi de întrebuințare a plusurilor și a minusurilor.

În toate certificatele, adeverințele precum și la anexa diplomelor nu va mai apare vechea notație (1-10), ci aceste note vor fi transformate în calificative, astfel:

Notele 1, 2, 3 și 4 vor fi transformate în calificativul «insuficient».

Notele 5 și 6 vor fi transformate în calificativul «suficient».

Notele 7 și 8 vor fi transformate în calificativul «bine».

Notele 9 și 10 vor fi transformate în calificativul «foarte bine».

***

Vă rugăm să luați măsuri imediate pentru a aduce la cunoștință atât corpului profesoral, cât și studenților prezentele instrucțiuni.

Președinte

I. G. Murgulescu

[semnătura olografă]”.

Sursa: Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale, fondul Institutul de Medicină și Farmacie București, dosar 1/1952, nenumerotat.

Documentul nr. 3: Hotărârea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române cu privire la îmbunătățirea învățământului superior nr. 1003 din 25 iunie 1957

„Hotărârea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române cu privire la îmbunătățirea învățământului superior nr. 1003 din 25 iunie 1957

[…].

  1. Începând cu anul 1957/1958, se va introduce în învățământul superior sistemul de notare de la 1-10, nota minimă de trecere fiind nota 5.

Ministerul Învățământului și Culturii va elabora un regulament cu privire la organizarea și desfășurarea examenelor în învățământul superior.

[…]”.

Sursa: Hotărârea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române cu privire la îmbunătățirea învățământului superior nr. 1003 din 25 iunie 1957, în „Colecţia de hotărîri şi dispozitii ale Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Române”, nr. 49, 1957, p. 517.