Titlul: „Traiectorii”.

Numărul 1: 1969.

Colegiul de redacție: Adrian Roșu, Valentin Grancea, Iustin Moraru, Vistrian Matieș, Mircea Albu, Helmut Detschelt, Rozalia Tamaș, Sorin Donescu, Cornelia Mesaroș, Carol Czumbel, Irina Kajtor, Aurel Opreanu, Ion Drăgan. Grafica: Nicolae Hîrlan, Flaviu Bota, Mihai Vladovici, Mihai Elefterescu.

***

 „Apariția revistei «Traiectorii» se înscrie printre numeroasele efecte mobilizatoare ale resurselor latente, pe care le-a avut în general și pe plan local politica înțeleaptă de democratizare dusă de Partidul Comunist Român.

În contextul apariției sale, revista se vrea îndeosebi o tribună a cuvântului studențesc, un câmp de afirmare a ideilor profesionale, etico-sociale, străbătută de vitalitatea, ingeniozitatea și îndrăzneala vârstei noastre.

Revista își propune o tematică mixtă (științifică și literar-artistică) a cărei varietate să satisfacă preferințele tuturor studenților institutului nostru. Se vrea principal factor în lupta împotriva interției, existenței pasive, amorfe, chemând la o integrală participare la viața comunității. Ar dori ca fiecare intelectual, și în speță inginer, să trăiască în mod autentic efervescența creației, traiectoria fiecăruia să fie cât mai luminoasă în această eră de uluitoare ascensiune a civilizației umane.

Traiectorii”.

Sursa: „Traiectorii”, nr. 1, 1969, p. 2.

***

Revista Institutului Politehnic Cluj, „Traiectorii”: De gustibus non est disputandum, dar probabil este cea mai frumoasă copertă de publicație apărută în învățământul superior românesc în comunism

O fotografie de grup cu studenții institutului

Echipa de baschet feminin Politehnica Cluj

O pagină de umor

***

„Revista studențească «Traiectorii» este un act de afirmare a tineretului studios și un eveniment cu adânci implicații în viața Institutului politehnic din Cluj, care de curând și-a sărbătorit două decenii de existență. Elanul, perseverența și pasiunea cu care colegiul de redacție alături de toți studenții au căutat ca însăși acest an școlar, anul aniversării institutului să-i jaloneze și momentul apariției, constituie o realitate cu adânci rezonanțe. În această simbolică îmbinare de cinstire a trecutului, cu ardoarea de a păși mai departe în viitor, se desprinde semnificația profundă a unei atitudini, care generează încrederea și optimismul că studenții noștri, crescuți în climatul unui vechi centru universitar cum este Clujul, se încadrează cu hotărâre în coordonatele majore ale noii vieți spirituale din România Socialistă. În aceste împrejurări, revista reprezintă un omagiu adus tradiției, o prețuire încă din perioada universitară a formării personalității pe baza relației dintre specializare și cultura de un larg orizont, o preocupare de a da expresie vie gândirii creatoare, o înțelegere față de valorile intelectuale ale contemporaneității, privite în legăturile lor multiplie și diversificate.

Avem convingerea că în toate aceste direcții revista va duce prețioase contribuții relevând un vast potențial de talente, care altfel ar fi rămas poate tributare anonimatului. Pentru noi, cadrele didactice, va fi astfel un binevenit prilej de a ne cunoaște și mai bine studenții nu numai în sălile de curs, la seminarii, lucrări practice de laborator, consultații sau examene, ci și în ipostaza trăirii lor interioare, receptivității lor față de o problematică mai cuprinzătoare decât cea profilată de disciplinele de specialitate.

În coloanele acestei reviste urmează a-și găsi locul aspecte legate de activitatea și munca studenților noștri în cercurile științifice studențești, practica de vară, în clubul cultural sportiv, activitatea în formațiile artistice ca și activitatea de organizație desfășurată etc. În acest sens studenții de la Institutul nostru arată că abordează curajos depășirea. Fără îndoială vor reuși s-o facă pentru că tinerețea înseamnă înainte de toate entuziasm generos, nepotolită sete de cunoaștere, permanentă devenire.

Dacă cei peste 3500 de absolvenți ai Institutului politehnic din Cluj existenți în pragul celui de al 3-lea deceniu de la înființare nu au avut propriul lor organ de manifestare sau l-au avut într-o măsură mult mai mică, în paginile revistei «Politehnica» apărută, scurt timp, cu ani în urmă, viitorii absolvenți au, astăzi, ca studenți, prezenta revistă redactată de ei și pusă în slujba marilor exigențe cerute de desăvârșirea construcției socialiste.

Desprindem de aici sensul înalt al unei participări directe la viața publicistă a studenților, alături de celelalte talenete ale societății de azi. Se confirmă astfel că și în Institutul politehnic din Cluj tinerețea merge mână în mână cu lupta pentru ideile mari, înaintate, înnoitoare. Studenții noștri, români, maghiară, germani și de alte naționalități au în fața lor dominantele principale ale societății socialiste în continuă înflorire. Aceasta ne dă certitudinea că și ei vor răspunde cu elan acestor traiectorii, ca adevărați pionieri ai noului, ca militanți de nădejde pentru realizarea politiciii partidului și statului nostru. Urmând această cale, ei vor da civilizației noastre tot ce au mai înălțător, mai bun și mai frumos în sufletul lor tânăr.

Le dorim de aceea din toată inima, multe succese în paginile revistei «Traiectorii» la acest început de drum.

Rector,

Prof. Ing. Bazil Popa”.

Sursa: „Traiectorii”, nr. 1, 1969, p. 3.