basket_icon

RO

Titlul secțiunii: Academia domnească din București

Academia domnească din București a fost înființată de domnitorul Constantin Brâncoveanu în 1694, după modelul Academiei din Constantinopol. Ea avea rostul de a răspunde atât nevoilor crescânde ale statului, cât și cererii de formare laică la un nivel superior din partea unui număr crescând de tineri din Țările Române, ca și din întreaga lume ortodoxă supusă Imperiului Otoman. Inițial limba de predare a fost elina (greaca clasică), iar principalele discipline predate erau filosofia, gramatica, retorica, poetica, logica, elina și greaca modernă, Academia Domnească integrând și multe dintre elementele de progres înregistrate de cultura occidentală, cunoscute mai ales prin intermediul Universității din Padova. În secolul al XVIII-lea în cadrul ciclului superior de studiu a crescut treptat ponderea științelor, predate în limbile franceză sau italiană, deseori cu ajutorul unor aplicații practice și experiențe realizate în laborator.

EN

Title of the section: The Princely Academy of Bucharest

The Princely Academy of Bucharest was founded by Prince Constantin Brancoveanu in 1694, on the model of The Academy in Constantinople. Its aim was to meet both the growing needs of the state and the demand for secular training at a higher level from a growing number of youths not only from the Romanian Principalieties, but also from the entire Orthodox community subject to The Ottoman Empire. Originally, the language of instruction was Greek (classical Greek), and the main subjects taught were Philosophy, Grammar, Rhetoric, Poetry, Logic, Greek and Modern Greek. Influenced by the University of Padua, The Academy promoted many of the progressive elements of the Western culture.  In the eighteenth century in the higher cycle of study the importance of science taught in French or Italian, often by means of practical applications and laboratory experiments, gradually increased.

 

RO

Panoul

1. Document emis de Constantin Brâncoveanu, domnul Țării Românești, privind cheltuielile Academiei domnești (copie de la începutul sec. XIX).

2. Document de la Constantin Mavrocordat, domnul Țării Românești, privind mutarea dascălilor și ucenicilor Academiei domnești în chiliile de la Sf. Sava (1761).

3. Hrisovul lui Grigore Ghica, domnul Țării Românești, cu privire la lefurile dascălilor de la Academia domnească (1749).

4. Acuarelă reprezentând un student valah.

5. Neofit Ducas, profesor și director al Academiei domnești (începutul sec. XIX).

6. Dascăl și ucenic – miniatură pe un manuscris de secol XVIII.

7. Filă de condică cuprinzând salariile dascălilor de la Academia domnească (1741).

EN

The Panel

1. Document issued by Constantin Brâncoveanu, ruler of Wallachia, regarding the expenses of the Princely Academy (copy made at the beginning of the 19th century).

2. Document issued by Constantin Mavrocordat, ruler of Wallachia, regarding the relocation of the mentors and of the apprentices of the Princely Academy in the cells of Saint Sava (1761).

3. The record of Grigore Ghica, ruler of Wallachia, regarding the earnings of the mentors of the Princely Academy (1749).

4. Watercolour painting depicting a Wallach student.

5. Neofit Ducas, professor and headmaster of the Princely Academy (beginning of the 19th century).

6. Mentor and apprentice – miniature on an 18th century manuscript.

7. Register page containing the earnings of the mentors of the Princely Academy (1741).

 

RO

Vitrina
A. Manualul de etică al profesorului D. Notara (facsimil).

B. Tratatul de psihologie elaborat de Teofil Coridaleu, folosit de cursanții Academiei domnești de la Sf. Sava (facsimil).

C. Manualul de fizică folosit de cursanții Academiei domnești de la Sf. Sava (facsimil).

D. Manualul de fizică al dascălului/profesorului Neofit Ducas (1760-1845).

E. Cursul de astronomie elaborat de Teofil Coridaleu, folosit de cursanții Academiei domnești de la Sf. Sava (facsimil).

EN

The Display Case

A. Ethics textbook belonging to Professor D. Notara (facsimile).

B. Paper on psychology written by Teofil Coridaleu, used by students of the Sf. Sava Princely Academy (facsimile).

C. Physics textbook used by students of the St. Sava Princely Academy (facsimile).

D. Physics textbook of Professor Neofit Ducas (1760-1845).

E. Astronomy course written by Teofil Coridaleu, used by the students of the St. Sava Princely Academy (facsimile).

***

Dascăl și ucenic – miniatură pe un manuscris de secol XVIII.

Mentor and apprentice – miniature on an 18th century manuscript.

Neofit Ducas, profesor și director al Academiei domnești (începutul sec. XIX).

Neofit Ducas, professor and headmaster of the Princely Academy (beginning of the 19th century).