basket_icon

 

RO

Titlul secțiunii: Școala lui Lazăr. Începuturile învățământului superior în limba română

Scoala de „Științe filosoficești și matematicești” de la Sf. Sava, înființată de Gheorghe Lazăr in 1817, a reprezentat un moment important în evoluția învățământului muntean și in principal a celui de nivel superior. Datorita faptului ca limba de predare era română, Scoala de la Sf. Sava a permis accesul la educație pentru categorii tot mai largi ale populației asigurând personal calificat și competent pentru instituțiile statului modern. Structura sa cuprindea patru niveluri, nivelul superior fiind destinat învățăturilor filosoficești și juridicești.

EN

Title of the section: The School of Lazăr. The Beginnings of Higher Education in Romanian

St. Sava National School of „Philosophical and Mathematical Sciences”, founded by Gheorghe Lazăr in 1817, was a milestone in the development of the Wallachian education in general and of the higher education in particular. Because the language of instruction was Romanian, St. Sava School allowed access to education for wider categories of the population ensuring qualified and competent personnel for the institutions of the modern state. Its structure comprised of four levels, the upper level being dedicated to philosophical and juridical teachings.

 

 

Panoul

The Panel

1. Anafora prin care se cerea numirea lui Gh. Lazăr ca dascăl și așezarea școlii în limba română la Sf. Sava (1818).

1. Written notice requesting the assignment of Gh. Lazăr as a mentor and the founding of the school which would use the Romanian language at Saint Sava (1818).

2. Eufrosin Poteca (1786-1859), primul profesor de filosofie al Școlii de la Sf. Sava.

2. Eufrosin Poteca (1786-1859), the first philosophy teacher of St. Sava School.

3. Textul Proclamației de la Islaz, care cuprinde la articolul 16 prevederea referitoare la „instrucție egală și întreagă pentru tot românul de amândouă sexele”.

3. The text of the Proclamation of Islaz – the 16th article comprises the measures regarding “equal and full education for each Romanian, regardless of sex”.

4. Nicolae Bălcescu (1819-1852), elev al Școlii de la Sf. Sava.

4. Nicolae Bălcescu (1819-1852), student of St. Sava School.

5. Desen reprezentând pe I. Heliade Rădulescu în costumul revoluționarilor de la 1848.

5. Drawing depicting I. Heliade Rădulescu dressed in the garments of the 1848 reformers.

6. I. H. Rădulescu (1802-1872), elev și apoi director al Școlii de la Sf. Sava (reproducere după un desen realizat de Ion Negulici).

6. I. H. Rădulescu (1802-1872), student, and later on, headmaster of the School of Saint Sava (copy of an oil painting by Ion Negulici).

7. Petrache Poenaru (1799-1875), elev și apoi profesor de matematici al Școlii de la Sf. Sava.

7. Petrache Poenaru (1799-1875), student and then teacher of mathematics at St. Sava School.

8. „Înștiințare” tipărită de Gheorghe Lazăr în august 1818 prin care anunța deschiderea unei Academii cu predare în limba română („școală înaltă de științe filosoficești și matematicești”).

8. Printed “notice”, issued by Gheorghe Lazăr in August 1818, announcing the opening of an Academy which would teach in Romanian (“a high school of philosophical and mathematic sciences”). 

9. Școala de la Sf. Sava în timpul lui Gh. Lazăr (reproducere după un tablou în ulei realizat de Costin Petrescu).

9. Saint Sava School, under Gh. Lazăr (copy of an oil painting by Costin Petrescu).

10. Gravură reprezentând pe Gheorghe Lazăr (1779-1823), întemeietorul învățământului superior în limba română prin Școala de la Sf. Sava.

10. Engraving which depicts Gheorghe Lazăr (1779-1823), the founder of higher education in the Romanian language, through St. Sava School.

11. Planul moșiei Fântânele realizat de elevii de la Sf. Sava împreună cu Gheorghe Lazăr (1820).

11. The layout of the Fântânele estate, created by the Saint Sava students together with Gheorghe Lazăr.

12. Fațada și planul clădirii Școlii de la Sf. Sava (reconstituire după planul Borroczyn, 1852).

12. The façade and the layout of St. Sava School building (restoration following the Borroczyn layout, 1852).

 

 

Vitrina

The Display Case

A. Manual de gramatică alcătuit de Gheorghe Lazăr pentru cursanții Școlii de la Sf. Sava (facsimil).

A. Grammar textbook compiled by Gheorghe Lazăr for students of the St Sava Princely Academy (facsimile).

B. Manual de aritmetică alcătuit de Gheorghe Lazăr pentru cursanții Școlii de la Sf. Sava (facsimil).

B. Arithmetic textbook compiled by Gheorghe Lazăr for students of the St Sava Princely Academy (facsimile).

C. Manual de trigonometrie alcătuit de Gheorghe Lazăr pentru cursanții Școlii de la Sf. Sava, 1821 (facsimil).

C. Trigonometry textbook compiled by Gheorghe Lazăr for students of the St Sava Princely Academy, 1821 (facsimile).

D. Autobiografia lui Eufrosin Poteca (1786-1845), primul profesor de filosofie al Școlii de la Sf. Sava (facsimil).

D. Autobiography of Eufrosin Poteca (1786-1845), the first philosophy teacher of St Sava School (facsimile).

E. „Regulament judecătoresc” care a făcut parte din biblioteca Școlii de la Sf. Sava (1839).

E. “Judiciary regulations”, St Sava School library, 1839.

F. Manual de geometrie folosit de/pentru cursanții Școlii de la Sf. Sava (1837).

F. Geometry textbook used by students of St Sava School (1837).

G. Manual de gramatică franceză pentru cursanții Școlii de la Sf. Sava (1845).

G. French grammar textbook used by students of St Sava School (1845).

 

 

RO

Dați click pe imagini pentru a le vedea într-o rezoluție mai bună. Pentru o calitate și mai bună, vă rugăm să ne contactați la adresa muzeul.universitatii@unibuc.ro

Alte obiecte și documente pot fi vizualizate în Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București (ADMUB) și în Fototeca Digitală a Muzeului Universității din București (FDMUB) sau în expozițiile digitale. Unele obiecte și documente digitalizate în acest tur virtual pot fi versiuni diferite față de obiectele și documentele aflate în vitrine sau de variantele printate pe panouri (variante mai slabe calitativ sau versiuni micșorate sau în întregime față de cele printate pe panouri). Vă invităm să vedeți expoziția permanentă la sediul Muzeului Universității din București, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46 pentru o experiență diferită.

EN

Click on the images to see them in a better resolution. For even better quality, please contact us at muzeul.universitatii@unibuc.ro

Other objects and documents can be viewed in the Digital Archive of the Museum of the University of Bucharest (DAMUB) and in the Digital Photo Library of the Museum of the University of Bucharest (DPLMUB) or in the digital exhibitions. Some digitized objects and documents in this virtual tour may be different versions from the objects and documents in the showcases or from the versions printed on the panels (lower quality versions or reduced versions or entirely from those printed on the panels). We invite you to see the permanent exhibition at the Museum of the University of Bucharest, Bd. Mihail Kogălniceanu no. 36-46 for a different experience.

 

RO

Poate fi accesată și partea anterioară a turului virtual

EN

The previous part of the virtual tour can be accessed