Grigorescu G.

(1848-1896)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București)

 

„Domnule Ministre,

Laboratoriul de fisiologie al Facultăței de medicină din Bucurescĭ datéză numai de duoĭ anĭ.

Înființat la 15 Noembrie 1888, din puținele instrumente aflate, și instalat în o săliță din palatul Universitățiĭ, acest laboratoriŭ abia posedă un utilagiŭ instrumental care sĕ permită o incomplectă demonstrațiune a funcțiunilor de nutrițiune și o mică parte din funcțiunile de inervațiune.

Acéstă stare de lucrurĭ, cu totul nesatisfăcătóre, se datoréză insuficiențeĭ sumelor bugetare alocate pentru crearea și întreținerea acestuĭ laboratoriŭ, de óre ce in acești doĭ anĭ și următorul s’a acordat:

În 1888-90, lei 3000

În 1889-90, lei 4750

În 1890-91, lei 3000

Și cea ce este descurageator, este faptul că, pe când s’a sporit asemena sume pentru alte laboratoriĭ carĭ aveaŭ maĭ puțină trebuință, s’a făcut reducere pentru acest laboratoriŭ care tocmai are mare necesitate.

Personalul acestuĭ  laboratoriŭ, în anul întâiŭ, s’a compus din un ajutor retribuit cu 120 lei pe lună și un servitor cu 60 lei; iar în anul curent, acest personal se compune, de un director retribuit lunar cu 300 lei, un șef de lucrărĭ cu 200 lei, un ajutor cu 120 lei și un servitor cu 60 lei.

Localul laboratoriuluĭ a fost cu totul insuficient, până aci, însă acum, în urma strămutăriĭ Academiĭ, s’a cedat o sală mare fórte proprie pentru acéstă destinație.

Numĕrul elevilor carĭ frecuentéză cursul de fisiologie sporesce în fie care an, așa că, de la cifre de 30-35, în anul acesta a ajuns la 50.

Laboratoriul de fisiolofie experimentală procură mijlócele materiale pentru a descoperi și explica fenomenele viețeĭ. Acest studiu practic este baza fisiologieĭ moderne, al acesteĭ științe care se ocupă cu funcțiunile ființelor viețuitóre.

Fisiologia este sciința care studiază viața; ea descrie și explică fenomenele viețeĭ. Acéstă sciință face o parte însemnată din baza medicinei”.

Sursa: G. Grigorescu, Lucrările practice din Laboratoriul de fisiologie experimentală al Facultății de Medicină din Bucuresci, București, 1890, p. 3, 4.