În această secțiune a expoziției sunt prezentate documente despre înființarea Universității din București în anul 1864.

La 4 iulie 1864 Universitatea din București a fost înființată prin Decretul nr. 765 semnat de Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Principatelor Unite Române și Dimitrie Bolintineanu, ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice. Decretul a fost tipărit în publicația oficială a statului de la acea vreme („Monitorul Oficial” de astăzi).

De menționat că înaintea Decretului amintit este reprodus Raportul nr. 21133 din 3 iulie 1864, care a fost întocmit de Dimitrie Bolintineanu și adresat domnitorului Alexandru Ioan Cuza. În raport se cerea aprobarea domnitorului pentru înființarea Universității din București.

Sursa: „Monitorulŭ. Jurnalŭ Oficialŭ alŭ Principatelorŭ-Unite-Romăne”, nr. 149 din 7/19 iulie 1864.

Documentele anterioare au fost identificate și la Arhivele Naționale ale României.

Raportul nr. 21133 din 3 iulie 1864 (1/2). Din documentul de arhivă aflăm mențiunea semnată de Bolintineanu („D. Bol.”) și anume că „se va comunica această înaltă dispozițiune Consiliului Superior de Instrucțiune”, precum și „differiteloru facultăți din Bucuresci spre a proceda la allegerea Rectorului Universităței și a Decanilor fiecărei facultăți în parté”, alături de cea mai importantă, scrisă chiar de Alexandru Ioan Cuza:

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 122/1864, f. 165.

Raportul nr. 21133 din 3 iulie 1864 (2/2).

Documentul semnat de Dimitrie Bolintineanu s-a aflat la baza Decretului emis la o zi distanță, prin care Universitatea din București a luat ființă, ca cea de-a doua instituție de învățământ superior din țară, după cea de la Iași (1860).

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 122/1864, f. 165v.

Decretul nr. 765 din 4 iulie 1864 [privind înființarea Universității din București]

Deschis printr-o formulă standard a documentelor oficiale din acea vreme („Cu mila luĭ Dumneḑeu și voința națională/ Domn Principatelor Unite Române/ La toți de fațiă și viitorĭ sănătate”), Universitatea din București a fost înființată prin unirea facultăților existente în Capitală la acea vreme.

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 122/1864, f. 166.

*

În documentele anterioare au tot fost amintite aceste facultăți din București care împreună formau la 4 iulie 1864 Universitatea din București, dar care erau acestea?

Pentru a răspunde la această întrebare va fi nevoie să ne întoarcem puțin în timp, în chiar primul an de domnie al lui Alexandru Ioan Cuza.

Așadar, totul a început în anul 1859, când spre finalul său a fost emis Decretul nr. 519 din 25 noiembrie, cel prin care a fost înființată Facultatea de Drept („Facultatea Sciințelor Juridice și Politice”). A fost prima facultate înființată, iar Constantin Bosianu a fost cel dintâi decan al ei, funcție pe care a ocupat-o ani la rândul, până în 1872. Iată mai jos un document, mai precis o listă cu studenți pe care decanul Bosianu a trimis-o la 28 ianuarie 1863 la cererea ministrului Cultelor și Instrucțiunii Publice.

Listă cu numele, prenumele și numărul studenților ce frecventau Facultatea de Drept la 28 ianuarie 1863

Cursurile „Facultății de Drepturi” (sau „Juridică”), așa cum era numită uneori în documentele epocii , Facultatea de Drept, număra doar 41 de studenți la începutul anului 1863: 20 în anul I, 12 în anul al II-lea și alți 9 care frecventau ultimul an de studiu.

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 158/1863, ff. 20, 21.

Prin acest document am putut vedea și cum semna decanul Bosianu, dar și alte informații importante din primii ani de învățământ superior bucureștean. În plus, nu am ales prezentarea unui document din anul 1863 doar pentru a ilustra situația învățământului juridic, ci și pentru că acest an are și alte semnificații. El a fost momentul înființării a două instituții importante: Școala Superioară de Științe și Școala Superioară de Litere. Astfel, facem trecerea către alte două componente care împreună cu Facultatea de Drept au format în anul 1864 Universitatea din București, dar să nu anticipăm, și să le prezentăm pe rând.

[Raport] al ministrului Cultelor și Instrucțiunii publice nr. 28997 din 8 octombrie 1863.

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 158/1863, ff. 195-196v.

Considerăm foarte importante următoarele pasaje din raport pentru că ele arată care a fost motivația care s-a aflat la baza înființării Școlii Superioare de Științe:

„Mișcatŭ de trebuinția ce se simte neincetatŭ in Țérră de ómeni cu cunoșcințe speciale: Professori, Ingineri de poduri și sosele, de mine, Architecți, Silvicultori, etc.; incredințatŭ cei’ cu singurele cursuri ce au figuratŭ pénă acum in budgetŭ, fără de avé o adevérată legătură intre elle, nu amŭ puté nici o dată isbuti să formâmŭ assemené ómeni; […]. Subsemnatulŭ a invitatŭ pe Onor: Consiliu superior de Instrucțiune publică a elabora o programmă pentru inființiarea unei scóle superióre de sciințe, care prin predarea unorŭ cursuri biennuale va pregâti pe junii studenți eșșiți din invêțiâturile gymnasiale, și’i va pune in posițiă de a fi buni professori de șciințe matematice, fisice și naturale in gymnasiele Țerrei, séu dea urma cu succesŭ inviețiâturile de applicațiă la deosebitele specialități șciințifice, cari treptatŭ se vorŭ institui in Țerră, séu pentru care junii cu merite se vorŭ trâmitte in scóle speciale din strâinătate. […] cu adîncŭ respectŭ viu a le suppune la inalta approbare a Măriei Vóstre, rugându-vê sé bine voiți a decreta instituirea Scólei superióre de sciințe dupre programma annexată […]”.

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 158/1863, ff. 195-196.

Tot din cuprinsul aceluiași raport aflăm și că primii profesori numiți au fost Al. Orăscu și I. Fălcoianu „pentru mathematici”, C. Fererratti pentru a preda disciplina istoria naturală. Alți trei profesori s-au alăturat celor amintiți (dintre aceștia, Dumitru Petrașcu – geometrie analitică și E. Bacaloglu – fizică). Al. Orăscu a fost desemnat directorul Școlii Superioare de Științe.

În imaginea alăturată pot fi văzute semnăturile profesorilor, aflate la finalul unui proces verbal din 12 octombrie 1863.

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 158/1863, f. 209v.

Decret nr. 967 din 8 octombrie 1863

„Art. I. Se institue in localulŭ Academiei din Bucureșci, cu scopŭ de a forma professori de șciințe mathematici, fisice și naturale, pentru gymnasie precum și de a pregâti studenți la specialitâți de applicații șciințifice, o Scólă superióră de șciințe”.

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 158/1863, f. 197.

Dacă Fălcoianu preda cursul de algebră și calculul „infinitesimal” Al. Orăscu, arhitectul Palatului Universității din București, a ținut cursul de geometrie descriptivă la Școala Superioară de Științe.

În dreapta se poate observa prima filă a programei cursului respectiv, din data de 16 octombrie 1863.

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 158/1863, f. 217.

În anul 1860 au fost două cursuri speciale introduse în învățământul din București: unul de istoria națională și altul de istoria literaturii clasice. Ele au fost insuficiente pentru nevoile țării, și pe cale de consecință s-a căutat o altă soluție: înființarea unei Școli Superioare de Litere. Iată expunerea de motive pentru această nouă instituție, într-un raport din 22 octombrie 1863 al ministrului Cultelor și Instrucțiunii publice:

„Lipsa cea simțita în invețiatura publică de a avé professorĭ bine preparatĭ pentru scólele secundarie si superiore a nevoitŭ pe guvernŭ a trămitte unŭ numerŭ de tinerĭ în străinetate, cu indatorirea cândŭ se vorŭ întórce înapoi de a servi statului în differitele ramurĭ alle instrucțiunei publice. Dară cu tóte sacrificiele cari le a făcutŭ statulŭ pînă acumŭ scopulŭ abià a pututŭ a se adjunge în parte, din causa că trebuințiele țerrei de cândŭ a începutŭ a se desvoltà poporulŭ românŭ, sunt cu multŭ mai mari de câtŭ ar puté se se împlinéscă pe drumulŭ încercatŭ […]. Subscrissulŭ încuragiatŭ de înalta sollicitudine cu care Maria Vóstră ațĭ binevoitŭ a approbà punerea ăîn lucrare a scólei superióre de sciinție matematice și fisice, crede că a sositŭ momentulŭ de a completà și scóla superióre de littere cu catedrele celle indispensabile, și de a’ĭ da o directiune câtŭ se va puté mai practică pentru formarea de professorĭ la învetiămêntulŭ secundariŭ, în ramurile litteraturei, filosofiei, istoriei și geografiei”.

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 158/1863, ff. 236, 236v.

Raport pentru înființarea Școalei Superioare de Litere nr. 30222 din 22 octombrie 1863 (1/3)

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 158/1863, f. 236.

Raport pentru înființarea Școalei Superioare de Litere nr. 30222 din 22 octombrie 1863 (2/3)

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 158/1863, f. 236v.

Raport pentru înființarea Școalei Superioare de Litere nr. 30222 din 22 octombrie 1863 (3/3)

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 158/1863, f. 239.

La 24 octombrie 1863, domnitorul Alexandru Ioan Cuza aproba raportul menționat anterior (1/2).

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 158/1863, f. 343.

La 24 octombrie 1863, domnitorul Alexandru Ioan Cuza aproba raportul menționat anterior (2/2).

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 158/1863, f. 343v.

Proiectul Decretului de înființare a Școlii Superioare de Litere

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 158/1863, f. 239v.

Decretul n. 1047 din 30 octombrie 1863 pentru înființarea Școlii Superioare de Litere

„Art. I. Se institue la Academia din Bucureșci o scólă superióre de littere cu scopŭ de a forma professori gimnasiali in ramurile limbilorŭ classfice și moderne, alle litteraturei și philosofiei, istoriei și geografieĭ”.

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 158/1863, f. 344.

Directorul Școlii Superioare de Litere a fost numit August Treboniu Laurian (1/2).

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 158/1863, f. 320.

Directorul Școlii Superioare de Litere a fost numit August Treboniu Laurian (2/2).

Consiliul Superior de Instrucțiune Publică, organism în cadrul Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice care se ocupa de problemele învățământului superior, a aprobat numirea sa (Laurian era în același timp și membru al acestui Consiliu).

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 158/1863, f. 321.

În concluzie, prin Decretul nr. 519 din 25 noiembrie 1859 a fost înființată Facultatea de Drept, prin Decretul nr. 967 din 8 octombrie 1863 au fost puse bazele Școlii Superioare de Științe, iar prin Decretul n. 1047 din 30 octombrie 1863 a fost întemeiată Școala Superioară de Litere. Prin Decretul nr. 765 din 4 iulie 1864 cele trei facultăți s-au unit pentru a forma împreună Universitatea din București. Facultățile erau conduse de către un decan, iar universitatea de către un rector.

*

Am văzut care au fost facultățile care au format Universitatea din București, dar care au fost membrii primei conduceri (rector și decani) ai Universității din București?

La două zile de la emiterea decretului prin care a fost înființată Universitatea din București, actul era adus și la cunoștința membrilor Consiliului Superior de Instrucțiune publică, alături de menționarea următoarei măsuri de luat, și anume alegerea rectorului și a decanilor.

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 122/1864, f. 175.

La 13 iulie 1864, decanul Facultății de Drept („Drepturi”), Constantin Bosianu, cerea amânarea alegerii rectorului, către finalul verii, pentru că era perioada de vacanță și o bună parte din membrii corpului didactic nu erau prezenți în București pentru a vota rectorul.

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 122/1864, f. 197.

În cele din urmă, alegerile pentru conducerea Universității din București s-au desfășurat în prima luna de toamnă, la jumătatea lunii septembrie, chiar pe 15 ale lunii.

„Astăzi la 15 Sept. adunănduse Professorĭ Facultăți de sciinte au allesŭ în majoritate de treĭ voturĭ în contra unuĭ Decan allŭ acestei Facultâțĭ D. Al. Orescu.

E. Bacaloglu

D. Petrascu

C. Ferreratti

Al. Orescu”.

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 122/1864, f. 223.

Dacă la Facultatea de Științe a fost ales decan Alexandru Orăscu, la Facultatea de Litere a fost ales August Treboniu Laurian.

„Astăzi la 15 Septemvrie adunănduse professorĭ facultățiĭ de Littere au alessŭ în [unanimitate] Decanŭ allŭ acesteĭ facultațĭ pe Dl. A. T. Laurianŭ.

Ullysse de Marsillac

Aaron Florian

Laurian”.

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 122/1864, f. 224.

Tot 15 septembrie 1864 a fost ziua decisivă și pentru alegerea rectorului, în persoana lui Gheorghe Costaforu, membru al corpului didactic al Facultății de Drept.

„Astăzĭ la 15 Septembrie Profesori deossebitelorŭ Facultățĭ adunîndu-se au alessŭ pentru Rectorŭ al Universități din Bucuresti pe Dlŭ Costaforu din [indescifrabil] voturĭ cu majoritată de ḑece voturĭ”.

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 122/1864, f. 222.

Ce s-a întâmplat însă la conducerea Facultății de Drept, prima facultate a Universității din București, înființată încă din anul 1859?

La conducerea acestei facultăți a rămas decan pe mai departe Constantin Bosianu.

„Pentru Facultatea de Dreptŭ nu s’a alessŭ pentru că este Dlŭ Constantinŭ Bosianulŭ”.

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 122/1864, f. 221.

„In virtutea Inaltului Decretŭ sub No. 765 de la 4 Iulliŭ trecut convocănduse Corpul Professoralu allŭ Universități din București pentrŭ alegerea Rectoruluĭ și a Decanilorŭ diverselorŭ facultăți, s’a alessŭ de Rectore allŭ Universitâți cu majoritate de zece voturĭ din 12 professorĭ ce aŭ fostŭ presințĭ. D-niĭ A. Treb. Laurianŭ Decanŭ allŭ facultăți de littere și D-niĭ Al. Orescŭ pentrŭ facultatea de Sciințe”.

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 122/1864, f. 267.

Decretul nr. 1273 din 5 octombrie 1864 prin care au fost aleși rectorului Universității din București (Gh. Costaforu) și decanii Facultății de Științe (Al. Orăscu), respectiv Facultății de Litere (A. Treb. Laurian).

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 122/1864, f. 268.

Astfel, la puțin peste trei luni de la înființarea Universității din București s-au încheiat și procedurile pentru stabilirea primei conduceri a instituției de învățământ superior din Capitală:

Rectorul Universității din București – Gheorghe Costaforu;

Decanul Facultății de Drept – Constantin Bosianu;

Decanul Facultății de Științe – Alexandru Orăscu;

Decanul Facultății de Litere – August Treboniu Laurian.

*

În fine, referitor la aceste momente fondatoare, mai pot fi amintite multe altele, ținând cont de importanța instituției și de perioada istorică în care ne aflăm, de edificare a statului național modern.

Mai avem însă o ultimă curiozitate pe care dorim să o dezvăluim: să aflăm care a fost primul corp profesoral al Universității din București în chiar anul înființării. În acest scop prezentăm un document sugestiv, cel mai probabil primul stat de funcții de la Universitatea din București, cel aferent lunii octombrie, semnat de Gh. Costaforu, primul rector ales.

Rectorul Universității din București trimite statul de funcții pe luna octombrie de la Universitatea din București către Ministrul Cultelor și Instrucțiunii publice la 21 octombrie 1864.

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 490/1864, f. 88.

Cu ajutorul documentelor de arhivă au fost recreate două state de funcții, unul pentru personalul administrativ, celălalt pentru cel didactic. În dosarul de arhivă care a servit ca sursă pentru aceste state, documentele nu au fost legate astfel încât să poată fi realizată o fotografie de calitate (statele sunt aproximativ un format A3 și au fost legate precum foile A4), de aceea a fost aplicată o reconstituire mai mult sau mai puțin vizual reușită, dar cu siguranță că din punct de vedere al informațiilor conținute este mai mult decât bună, având în vedere alternativa.

Statul de funcții pentru Personal Administrativ de la Universitatea din Bucureștioctombrie 1864

George Costaforu – rectorul Universității

Dimitrie Georgescu – secretar al cancelariei

Ion Benoni – îngrijitorul Palatului

Ion Crângaru – servitor

Ioniță Ghiță – servitor

Ion Constantinescu – servitor

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosarele 229/1864 și 490/1864, ff. 88-90v, 127, 128.

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 490/1864, ff. 89v, 128.

Statul de funcții pentru Personal Didactic de la Universitatea din Bucureștioctombrie 1864

Facultatea de Drepturi

Constantin Bosianu – profesor de drept roman

George Danielopolu – profesor de drept penal

George Costaforu – profesor de drept civil

Vasile Boerescu – profesor de drept comercial

Dimitrie Paul Vioreanu – profesor de drept administrativ

Constantin Boerescu – profesor de drept civil Catedra I

Aristide Pascall – profesor de drept civil Catedra a II-a

Alecsandru Vericeanu – profesor de economia politică

vacant – profesor de drept roman Catedra a II-a

Facultatea de Șciințe

Alecsandru Orescu – profesor de geometrie descriptivă

vacant – profesor de algebră superioară

Dimitrie Petrescu – profesor de geometria analitică

Emanoil Bacaloglu – profesor de fizică

vacant – profesor de chimie

C. Ferrerati – profesor de istorie naturală

Facultatea de Littere

A. Treb. Laurianu – profesor de literatură latină

vacant – profesor de literatură elenă

I. Zalomitu – profesor de istoria filosofiei

Aaronu Florianu – profesor de istoria universală

vacant – profesor de istoria critică a românilor

Ul. Marsillac – profesor de literatură franceză

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosarele 229/1864 și 490/1864, ff. 88-90v, 127, 128.

Sursa: SANIC, fond MCIP, dosar 490/1864, ff. 90v, 127.

În luna octombrie 1864, la Universitatea din București personalul administrativ era format din șase membri, iar cel profesoral din 16 membri la care se adăugau cinci posturi vacante. Erau opt profesori la Facultatea de Drept (tot aici preda și rectorul Universității din București, Gh. Costaforu) și un post vacant la drept roman (catedra a II-a), patru profesori la Facultatea de Științe și două posturi vacante și în mod asemănător și la Facultatea de Litere. Costaforu, Bosianu, Orăscu, Laurian, Zalomit și Florian încasau fiecare cei mai mulți bani – 1800 lei. Cele mai mari costuri cu personalul erau la Facultatea de Drept, apoi la cea de Litere și în final cea de Științe. Funcția de rector era mai slab răsplătită decât cea de secretar sau de îngrijitor (administrator) al Palatului Universității din București.

*

Alte întrebări de cercetare și alte curiozități vor fi rezolvate și prezentate, dar desigur că arhivele sunt deschise deopotrivă pentru publicul specialist și cel neinițiat și documentele își așteaptă cercetătorii care trebuie nu doar să le identifice, ci și să le popularizeze în folosul tuturor, respectând însă anumite standarde.