Boroianu Dimitrie G.

(1864-1951)

Decan al Facultății de Teologie în perioada decembrie 1910-decembrie 1912 și octombrie 1923-octombrie 1927

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Teologia Dogmatică și Simbolică/Catedra de Drept Bisericesc

Născut la Fălticeni

„Credința și sciința sunt momente principale ale inteligențeǐ mărginite și caracteriséză maǐ ales consciința omului .Credința are o direcție obiectivă, întru cât ea transcendéză subiectivitatea sufletuluǐ în ceva positiv și lărgesce prin acésta consciința în afară de determinările sale apriorice; pe când sciința determinată în ea însășǐ presintă numaǐ imanența consciințeǐ în sine”.

„Calea pe care o dă credința este practică. Ea ne mântuesce pe noǐ nu prin cunoscințe nouĕ, ci prin reîntórcerea la temeiul original, de care depinde ființa nóstră și printr’un act moral al încredereǐ despre origina și scopul viețiǐ nóstre”.

„De ar fi sufletul muritor, noǐ n’am tinde de cât la bunuri trecătóre, sensuale; ne-am asemăna animalelor, care tind la dobândirea unor bunuri sensuale, dar încolo la nimic”.

Sursa: Dimitrie G. Boroianu, Credința și sciința, Iași, 1902, p. 5, 6, 25, 70.

„În creștinism dragostea întăresce, dă viață, stabilesce raporturi de progres individual și social; ea nu arde pe acel ce o are și o manifestă”.

„Din dragostea creștină iese acea iubire a aprópelui, din care apoi resultă cea mai mare fericire a societății”.

Sursa: Dimitrie G. Boroianu, Problema morală, Iași, 1900, p. 106.

„Reforma în România

În România trebue a recunósce că reformatorii n’aŭ putut să găséscă terenul folositor pentru propagarea învĕțăturilor lor, din douĕ motive: 1) Situația bisericeǐ era cu totul alta de cât în apus și 2) Poporul românesc, din firea sa cu totul indeferent pentru alte religiunǐ și confesiunǐ, a dat asil refugiaților din alte părțǐ, dar nu le-aŭ permis nicǐ să abuseze de acéstă toleranță religiósă, nicǐ n’aŭ lepĕdat religiunea strĕmoșéscă pentru a se lipi confesiunea protestantă”.

Sursa: Demetrie G. Boroianu, Reforma lui Luther în Biserica Occidentală, Bucuresci, 1890, p. 95.

Lucrări scrise:        

            Boroianu, Demetrie G., Reformalui Luther în biserica occidentală, Bucuresci, 1890.

            Boroianu, Dimitrie G., Istoria bisericeǐ creștine de la începutul eǐ și până în ḑilele nóstre, Bucuresci, 1893.

            Boroianu, Dimitrie G., Istoria dogmelor bisericii creștine ortodoxe de resărit, Bucuresci, 1893.

            Boroianu, Dimitrie G., Istoria bisericei creștine. Noțiuni generale de la întemeierea bisericei până la urmașii luǐ Constantin cel Mare, împreună cu istoria bisericei romane (Cestiunele coprinse în programa școalelor normale primare), Bucuresci, 1895.

            Boroianu, Dimitrie G., Despre libertatea morală, Bucuresci, 1898.

            Boroianu, Dimitrie G., Dreptul bisericesc, vol. I: Canónele Sfintei Biserici Ortodoxe de Réserit…, vol. II: Principii de drept, organisațiunea Bisericei Române, Iași, 1899.

            Boroianu, Dimitrie G., Problema morală, Iași, 1900.

            Boroianu, Dimitrie G., Credința și sciința, Iași, 1902.

            Boroianu, Dumitru G., Dreptul bisericesc… pentru usul elevilor din clasa VII-a de seminarii, Craiova, 1903.

            Boroianu, Dimitrie G., Educația creștină, în ***, Omagiu lui C. Dimitrescu-Iași, Bucuresci, 1904.

            Boroianu, Dumitru G., Cestiunǐ de drept bisericesc, București, 1905.

            Boroianu, Dimitrie G., Dreptul bisericesc, ed. a II-a, București, 1911.

            Boroianu, Dimitrie G., Lecțiuni de religie pentru școalele medii, București, 1912.

            Boroianu, Dimitrie G., Dreptul bisericesc pentru seminariile teologice, ed. a III-a, București, 1928.

            Boroianu, Dimitrie G., Recunoștința, în ***, Omagiu Domnului Take Ionescu, [f. l.], [f. a.].

            Boroianu, Dumitru G., Noțiuni de istoria bisericescă… pentru clasa V-a secundară de băeți și clasa I-a de fete, gradul al II-lea, Iași, 1899.

            Boroianu, Dumitru G., Noțiuni de istoria sfântă a Vechiului și Noului Testament… pentru clasa I-a secundară de ambele sexe, Iași, 1899.

            Boroianu, Dumitru G., Noțiuni de istoria bisericescă… pentru clasa V-a secundară de băeți și clasa I-a de fete, gradul al II-lea, ed. a II-a, Iași, 1900.

            Boroianu, Dumitru G., Noțiuni de istoria bisericii române… pentru clasa a VI-a secundară de băeți și clasa II-a de fete, gradul al II-lea, Iași, 1900.

            Boroianu, Dumitru G., Noțiuni de istoria sfântă a Vechiului și Noului Testament… pentru clasa I-a secundară de ambele sexe, Iași, 1900.

            Boroianu, Dumitru G., Noțiuni de dogmele religiunii creștine… pentru clasa III secundară de ambele sexe, Iași, 1901.

            Boroianu, Dumitru G., Noțiuni de învățătura Mântuitorului Iisus Christos… pentru clasa II-a secundară de ambele sexe, ed. a II-a, Iași, 1901.

            Boroianu, Dumitru G., Noțiuni de morala creștină… pentru clasa IV secundară de ambele sexe, Iași, 1901.

            Boroianu, Dumitru G., Călinescu, St., Istoria Seminarului Central din Bucuresci de la început până la instalarea în localul sĕu propriu, Iași, 1903.

            Boroianu, Dumitru G., Oiaga, Vasile, Noțiuni de istoria bisericei române, Cestiunile din programa analitică pentru clasa a VI-a secundară de băeți și clasa II-a de fete gradul al II-lea, ed. II, Iași, 1903-1904.

            Boroianu, Dumitru G., Oiaga, Vasile, Noțiuni de istoria sfântă a Vechiului și Noului Testament… pentru clasa I-a secundară de băieți și de fete, ed. IV, București, 1904.

            Boroianu, Dumitru G., Oiaga, Vasile, Noțiuni de istoria sfântă a Vechiului și Noului Testament… pentru clasa I-a secundară de băieți și de fete, ed. V, București, 1904.

            Boroianu, Dumitru G., Morala creștină. Cestiunile din programa analitică, pentru clasa IV secundară de ambele sexe, ed. a II-a, București, 1907.

            Boroianu, Dumitru G., Oiaga, Vasile, Istoria sfântă a Vechiului și Noului Testament pentru clasa I secundară, ed. VI, București, 1910.

            Boroianu, Dumitru G., Oiaga, Vasile, Explicarea  Evangheliilor. Chestiunile din programa analitică pentru clasa II-a secundară, ed. VII-a, București, 1911.

            Boroianu, Dumitru G., Oiaga, Vasile, Istoria sfântă a Vechiului și Noului Testament… pentru clasa I secundară, ed. VIII, București, 1911.

            Boroianu, Dumitru G., Oiaga, Vasile, Explicarea Evangheliilor. Cestiunile din programa analitică pentru clasa II-a secundară, ed. VIII-a, București, 1912.

            Boroianu, Dumitru G., Oiaga, Vasile, Dogmele religiunii creștine… pentru clasa IV-a secundară de ambele sexe, București, 1921.

            Boroianu, Dumitru G., Oiaga, Vasile, Morala creștină. Cestiunile din programa analitică pentru clasa a III-a secundară, ed. IV, București, 1921.

            Boroianu, Dumitru G., Oiaga, Vasile, Istoria sfântă a Vechiului și Noului Testament… pentru clasa I secundară, ed. XV, București, 1925.

            Boroianu, Dumitru G., Oiaga, Vasile, Istoria sfântă a Vechiului și Noului Testament… pentru clasa I secundară, ed. XVI, București, 1927.

            Boroianu, Dumitru G., Oiaga, Vasile, Explicarea Evangheliilor. Cestiunile din programa analitică pentru clasa II-a secundară, ed. XI-a, București.