Frontul Salvării Naționale și Ion Iliescu au ales să participe la alegerile ce au avut loc la 20 mai 1990. Odată cu transformarea în partid politic, FSN și-a lansat și programul politic care prevedea principalele măsuri pe care le avea în plan pentru fiecare palier al societății. De exemplu, pentru industrie se stabilea în faptul că va fi „reașezată” în funcție de resursele disponibile în țară, iar în învățământ se avea în vedere modernizarea și racordarea sa la cerințele internaționale în domeniu.

„Frontul Salvării Naționale este o formațiune politică democratică de largă cuprindere socială, constituită în procesul Revoluției din decembrie 1989, urmărind transformarea societății românești pe baza valorilor democrației, libertății și demnității.

Frontul Salvării Naționale așază la temelia programului său ideea reunirii forțelor creatoare ale țării în vederea realizării unui sistem politic pluralist, democratic, a unei economii moderne și eficiente, a renașterii culturii naționale valorificând resursele umane și materiale, tradițiile autentice ale poporului român, precum și experiența societăților contemporane avansate.

Sursa fundamentală a concepției și acțiunii politice a Frontului o reprezintă nevoile vitale și drepturile fundamentale ale omului, interesele comune ale tuturor cetățenilor României.

Scopul fundamental al politicii economice a Frontului Salvării Naționale este creșterea bunăstării populației. Frontul urmărește trecerea economiei românești spre un sistem liberalizat, descentralizat și diversificat, bazat pe mecanisme de piață. Tranziția de la sistemul actual de planificare excesiv centralizată spre economia de piață se va face treptat. Se va urmări rentabilizarea tuturor sectoarelor economice și formarea unei noi structuri a economiei românești în concordanță cu resursele materiale și umane de care dispune societatea. Se vor menține sub control fenomene ca inflația și șomajul, păstrându-se stabilitatea politico-socială a țării.

Sistemul economic va stimula inițiativa individuală și colectivă, va permite concurența, va garanta drepturile și opțiunile întreprinderii și individului. În acest scop nu se vor admite formele de monopol, care să controleze și să domine viața societății. Va fi promovată diversificarea formelor de proprietate – de stat, cooperatistă, participativă, particulară, mixtă.

Industria va fi treptat reașezată și reorientată, în funcție de resursele reale ale țării, de opțiunile și capacitățile creatoare ale societății românești și de tendințele economiei mondiale. Va fi menținută proprietatea de stat în cazul marilor întreprinderi, integrate în mecanismul de piață. Se vor crea condiții pentru trecerea în regie proprie a unor întreprinderi, formarea de societăți participative, de societăți mixte, inclusiv prin atragerea de capital străin, precum și de întreprinderi particulare, mai ales în domeniul micii producții și al serviciilor.

Agricultura constituie un obiectiv central al politicii Frontului, scopul final fiind transformarea unor structuri viabile, adaptate realităților românești, care să răspundă necesităților unei agriculturi intensive moderne, de mare randament. Frontul va acționa pentru extinderea și diversificarea formelor de cointeresare materială a agricultorului, inclusiv forme specifice de sprijinire a tineretului de a reveni la sate.

Refacerea gospodăriilor țărănești prin acordarea de suprafețe de teren în proprietate sau în folosință țăranilor și prin ajutorul economic și financiar al statului va reda acestei categorii sociale demnitatea și importanța ei în societate. Concomitent, statul va sprijini asociațiile și cooperativele agricole – ca forme de asociere benevolă a producătorilor liberi, care vor hotărâ singuri asupra modului de valorificare a produselor realizate. O atenție deosebită se va acorda îmbunătățirii activității întreprinderilor agricole de stat și complexelor agro-industriale care, pe bază de utilaje și tehnologie modernă, vor furniza producția necesară pentru a garanta aprovizionarea populației cu produse agroalimentare.

Frontul consideră necesară dezvoltarea sectorului serviciilor – domeniu mult rămas în urmă datorită [din cauza] politicii vechiului regim. Transportului, telecomunicațiile, serviciile financiare, bancare, de asigurare, turismul, prestările de servicii către populație, utilitățile publice, gospodăria comunală vor trebui extinse și modernizate, atât prin investiții de stat, cât și prin inițiativă particulară.

Frontul se pronunță pentru evitarea formării de deosebiri majore în acumularea de avuție de către diferite categorii sociale. În acest scop consideră necesară introducerea unui complex de instrumente economice, verificate de experiența contemporană – inclusiv a unui sistem de impozite – care să nu afecteze însă libera inițiativă, competiția, eficiența. Totodată, Frontul este și va fi atașat principiului garantării unor venituri minime corespunzătoare pentru întreaga forță de muncă, precum și suportării de către stat a unor asigurări sociale pentru populația țării. În acest scop va acționa pentru implicarea statului în asigurarea unor condiții decente de viață prin programe prioritare de ocrotire a sănătății, pregătire și recalificare a forței de muncă, construcții de locuințe etc.; programe sociale vor fi consacrate protejării categoriilor defavorizate (minori, șomeri, persoane în vârstă, handicapați).

Frontul consideră necesară elaborarea și aplicarea rapidă a unui program național de protejare a mediului înconjurător și de păstrare a echilibrului ecologic.

În domeniul comerțului exterior, Frontul susține eliminarea monopolului de stat, promovarea criteriilor de rentabilitate și eficiență și structurarea lui în strânsă corelație cu specializarea realistă a țării în diviziunea internațională a muncii, avându-se în vedere satisfacerea cu prioritate a necesităților populației. Politica economică internă va urmări, pe de o parte, angajarea suplimentară, prin export, a capacităților interne de producție și a forței de muncă, iar pe de altă parte, completarea, din import, a necesarului de resurse naturale, energie, tehnologie, bunuri de consum.

Transformarea profundă a societății românești și integrarea ei activă în evoluțiile lumii contemporane sunt indisolubil legate de recunoașterea rolului primordial al științei, afirmarea ei neîngrădită, repunerea în drepturi a omului de știință și refacerea statutului instituțiilor științifice (academie, institute de cercetări, colective de cercetare universitară, cercetarea uzinală). Înnoirea și dezvoltarea școlii românești, îndeosebi a învățământului general, mediu și profesional, ocupă un loc central în strategia Frontului. Prin eliberarea de dogme ideologice și servituți extrașcolare, printr-un amplu program de democratizare și modernizare, școala este chemată să cultive în conștiințe valorile umaniste fundamentale ale unei societăți libere și să pregătească tânăra generație pentru exigențele secolului al XXI-lea. Frontul va milita pentru susținerea materială a mdoernizării școlilor de toate gradele și ridicarea nivelului de pregătire și a prestigiului corpului profesoral.

Totodată, respectând autonomia universitară, Frontul va susține modernizarea învățământului superior, înlăturarea metodelor rigide și uniformității procesului de învățământ, ridicarea gradului de dotare al institutelor, laboratoarelor, centrelor de cercetare, centrelor de calcul, bibliotecilor etc., promovarea spiritului creator și creșterea performanțelor învățământului superior românesc la nivelul cerințelor societății noastre și ale științei contemporane.

În concepția Frontului, afirmarea culturii naționale, a forței sale creatoare pe baza surselor sale originare și a apartenenței la spațiul cultural european reprezintă o condiție fundamentală a renașterii societății noastre și a reintegrării României în circuitul universal de valori.

Frontul consideră că libertatea credinței religioase și practicarea ei în condiții de toleranță mutuală, ca drept fundamental al omului, constituie o expresie a libertății de conștiință și un factor definitoriu pentru conturarea spiritualității umane. Astfel, libertatea religioasă devine, și ea, una din componentele relevante ale procesului de însănătoșire morală a societății.

Frontul susține promovarea unei politici externe de largă deschidere spre lume, de bună vecinătate, de pace și prietenie cu toate popoarele, întemeiată ferm, pe principiile dreptului internațional, pe respectarea angajamentelor și a tratatelor internaționale”.

Sursa: „Adevărul”, 7 februarie 1990, p. 3.